J. C. Jacobsens arkiv

1883-09-04

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen forkaster Meldahls ideer om fortsat restaurering af Frederiksborg Slot. J. C. Jacobsen har med sin større afsætning også fået flere udgifter.

Transskription

Carlsberg d 4 Septbr 1883.

Kjære Hr. Etatsraad Meldahl
Først maa jeg bringe De og Deres Frue min forbindtligste Tak for de hjertelige Hilsener De sendte mig paa min Fødselsdag, hvilket for mig vare et værdifuldt Vidnesbyrd om deres venlige Sindelag imod mig.Dernæst bør jeg ikke længere tøve med at besvare Deres Skrivelse af 29'. f. M., hvis Indhold jeg atter og atter har overveiet. De vil let fatte at Tanken om at see, eller i al Fald forudsee hele Frederiksborg Slot complet færdigt om et Par Aar, maatte sætte mit Sind i Bevægelse og at jeg har drøftet Spørgsmaalet om Muligheden deraf med den største Ivrighed, men desværre er Resultatet af en alvorlig og ædruelig Overveielse bleven, at der ikke er nogen Udsigt til at jeg vil kunne bidrage dertil.-
Den aldeles overraskende Forøgelse af min Afsætning har nemlig ikke alene krævet overordentlig store Udgifter til nye Bygninger

med kostbare Maskiner og Inventarier, men tilligge en fordoblet Driftscapital, hvortil jeg efter de store Udtollinger til min Søn manglede de fornødne Midler, saa at jeg har maattet benytte min Kredit i en saadan Udstrækning, at det vilde være meget ubesindigt at gaae videre i den Retning og jeg maae derfor, hvor ondt det end gjør mig, opgive de bedaarende Tanke at faae hele Slottet fuldført nu i umiddelbar Fortsættelse af de snart afsluttede Arbeider i de 3 Etager.Jeg maa saaledes trøste mig med, at en successive Fuldførelse i Fremtiden og i samme Stiil som den nuværende Restauration er sikkret ved min testamentariske Disposition og ved de Midler Museet vil faae at raade over, naar Udgifterne til den første Ordning og Opstilling ere overstaaede, men jeg vil i hvert Fald ikke opleve denne Fortsættelse af Restaurationen og maa nøies med at see denne - som saameget Andet- i Aanden. 

Deres oprigtigt hengivne 
J. C. Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Carlsberg, Danmarks historie, Frederiksborg Slot, forretningsliv, mæcenvirksomhed