J. C. Jacobsens arkiv

1878-04-05

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver begejstret, at han har nu set Harald Jerichaus store billede fra Sardes. Han var på Charlottenborg, da det ankom. Han har besluttet at overdrage det til Den kongelige Malerisamling.

Transskription

Carlsberg 5te April 1878

Kjære Fru Jerichau!
Det er kun faa Linier, jeg kan faae Tid til at skrive idag, men jeg maa ile med at bringe Dem en Efterretning som vil opmuntre Dem. Deres Søns store Billede er omsider ankommen - 8 Dage senere end Deres øvrige Sending - og da Ankomsten netop blev meldt medens jeg var paa Charlottenborg i Forening med Baron Rosenørn-Lehn og de andre Medlemmer af Galleri Komiteen Meldahl og Bruun, lod jeg strax Kassen aabne og vi toge da Billedet i Øiesyn. Det gjorde et stærkt Indtryk paa os Alle ved dets simple Storhed og skjønne Harmoni og fremkaldte en levende Beklagelse over, at det var den saa meget lovende, unge Kunstners Svanesang.

Komiteen for Pariser-Udstillingen vil nu samles en af de første Dage for at tage Bestemmelse om det kan faae Plads, hvilket man dog antog, da et andet, større Billede er udebleven og det ansaaes iøvrigt for utvivlsomt at Alle vilde være enige i, at et saadant Billede bør udstilles i Paris.
For mig var det en stor Glæde at se, at jeg ved min Bestilling ikke alene havde gjort Deres Søn en Tjeneste - desværre saa kortvarig! - men ogsaa havde bidraget til at berige Kunsten.- Det har lige fra Begyndelsen været min Tanke at dette Arbeide, forsaavidt det fandt Bifald her hjemme, skulde foræres til Malerisamlingen paa Christiansborg og da jeg nu saae hvilket Indtryk det gjorde, meddelte jeg strax Rosenørn-Lehn at jeg vilde afstaae det til Galleriet,

hvilket Tilbud blev modtaget med stor Glæde og levende Paaskjønnelse af den Berigelse, som Galleriet dermed vilde vinde. Jeg bad tillige Rosenørn-Lehn om at der maatte blive sørget for,- saafremt det endnu lod sig gjøre - at Deres Søns Billede blev anført i Pariser Kataloget som "tilhørende den Kongelige Malerisamling i Kjøbenhavn", hvilket jeg ikke tvivler paa at De vil være tilfreds med; ligesom jeg ogsaa antager at det vil være Dem kjært, at Navnet Harald Jerichau vil blive bevaret i Erindringen som en af den danske Kunsts Repræsentanter paa Malerisamlingen paa Charlottenborg. Endnu skal jeg tilføie, at jeg har taget det Forbehold, at Billedet bliver sendt til Udstillingen i Berlin til Efteraaret i Overensstemmelse med Deres Søns Ønske.
I Haab om at disse Linier maa træffe Dem og Deres Datter ved godt Helbred forbliver jeg Deres stedse hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Bakkehussamlingen.