J. C. Jacobsens arkiv

1878-06-16

Dokumentindhold

Om honorar til Hr Friis og placeringen af Bayeux Tapetet.

Transskription

Carlsberg 16 Juni 1878

Herr Etatsraad Meldahl
I Anledning af Deres ærede Skrivelse maa jeg meddele, at Hr Friis et Par Gange har tilskrevet mig om à Conto Betaling paa det lovede Honorar,, men at jeg har ladet denne Sag hvile til De kom hjem, da jeg ikke tydeligt kunde erindre vor Aftale og Bestemmelserne om Værkets Udstrækning og Begrændsning.
Ifølge Deres Anbefaling maa jeg nu tiltræde deres Forslag om at udvide Understøttelsen til 11 Ark istedetfor de oprindeligt anbefalede 8 Ark og jeg bemyndiger Dem herved til paa mine Vegne at tilsige Hr Friis et Honorar af 40 Kroner pr Ark for indtil 11 Ark, at betale naar det Hele er udkommet.
______
Jeg vilde gjerne tale et Par Ord med Dem om forskjellige Ting angaaende

Frederiksborg og da jeg har hørt, at De imorgen skal til et Møde i Academiet Kl 3, vil jeg forsøge paa at træffe Dem i Deres Bopæl Kl 2. For det Tilfælde, at dette ikke lykkes, vil jeg gjøre opmærksom paa at Bayeux Tapetet, 120 Al langt, ikke kan faae Plads, selv i 3 Rækker over hinanden, i det paatænkte Locale i Stue-Etagen, med mindre man anbringer det paa spanske Vægge og i saa fald er det maaskee unyttigt at nedbryde de nuværende Skillerums mure. Jeg er derfor bange for, at Lyset i disse Rum ikke vil være tilstrækkeligt til Anbringelsen paa spanske Vægge og det er Spørgsmaal om man ikke bør see bort fra den chronologiske Rækkefølge og hellere anbringe Tapetet i en af de andre Etager.- Maler Henningsen er reist til Bayeux i disse dage paa min Opfordring, for at see om han tør paatage sig Arbeidet og vi kunne saaledes snart vente Svar fra ham.- men herom nærmere, naar jeg

taler med Dem Da De paa Onsdag vil besøge Frborg beder jeg Dem ved samme Leilighed at overveie om den ene Døraabning (den der er nærmest ved Facaden mod Søen) kan lukkes i den Sal ved Enden af Riddersalen hvor de 3 Malerier af Chr IV ere projecterede anbragte. Jeg besøgte Slottet i Søndags i Selskab med Bloch og vi fandt klart at Billedet af Kaas paa Dødssengen ikke kan faae Plads mellem de 2 Døre, hvorimod det kan faae en udmærket Plads, naar den nævnte Dør lukkes.
Bloch syntes ogsaa godt om mit tidligere Forslag, at lukke Vinduet mod Gaarden og at anbringe det ene Maleri dér, saa at Kaminen beholder sin Plads.
_______
Det glædede mig at høre at et Forslag, jeg vilde have gjort om at anbringe Gasmaskiner til at drive kraftige Sprøiter, allerede er fremsat af Vandinspecteur Paulsen og vil blive forelagt

Ministeriet og - forhaabentlig - Rigsdagen.
Jeg er ikke rolig saalænge saamange Haandværkere færdes i Værelserne, som end vil blive Tilfældet.

Med sand Høiagtelse
deres

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed