J. C. Jacobsens arkiv

1878-07-23

Dokumentindhold

Om kopieringen af Bayeuxtapetet og portrættet af Josias Rantzau i Versailles. 

Transskription

Carlsberg 23 Juli 1878
 
Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae
 
Da jeg ikke traf Dem hjemme idag og hørte at De bliver nogen Tid borte, vil jeg foreløbig meddele Dem, at jeg paa min Reise besøgte Bayeux i Selskab med Maler Krohn og at jeg ved at betragte Tapetet og Photographierne derefter kom til fuldstændig Erkjendelse af at Henningsen og Krohn havde Ret, da de meddelte mig, at ingen Tegner var istand til at gjengive Tapetet med en saadan Troskab og Nøiagtighed, at hans Arbeide kunde tilfredstilles ved siden af Photographiet, der er udført ganske fortrinligt.
Coloreringen af Photographiet er også meget tro og da de anvendte Farver for største Delen ere meget gjennemsigtige fremtræder den photographiske Gjengivelse af Traadene i det Hele meget tydeligt; kun de røde og rødbrune Farver ere noget uigennemsigtige, men man lægger ikke mærke dertil, før man sammenligner det farvede Exemplar med det ufarvede i hvilket Billedet af Tradene i Vævningen og Broderiet ganske vist staaer skarpere, nemlig i det Photographi, som er taget directe efter Tapetet i halv Størelse og senere er fordobblet til fuld Størrelse.
Jeg troer derfor at det kan være interessant at faae et saadant Exemplar i halv Størrelse og ufarvet foruden

det colorerede Exemplar i fuld Størrelse, som min Søn (som de maaske erindrer har bestilt i London.
Da Secretairen ved Arundel Society, hos hvem min Søn bestilte Photographiet "til Frederiksborg Museet", ikke senere har ladet høre fra sig, bliver det maaskee nødvendigt, at Musæumsdirectionen selv henvender sig til det nævnte Selskabs Secretair og bekræfter den gjorte Bestilling, men derom saavelsom om den eventuelle Bestilling af et coloreret Exemplar kan jeg nærmere tale med Dem, naar De kommer til Kjøbenhavn.
Det vil desværre blive meget vanskeligt og maaskee umuligt at opstille Kopien saaledes som den bør og som det er gjort i Bayeux, nemlig saaledes, at man kan læse hele Fortællingen fortløbende fra Begyndelsen til Enden, uden at dele Billedet i flere Rækker.-
Jeg haaber at kunne faae en Kopi udført af det bekjendte, prægtige Billede i Versailles af Josias Rantzau hvorom jeg venter nærmere Underretning fra Paris.-
 
Med udmærket Høiagtelse
Deres
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 2-1878-79
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed