J. C. Jacobsens arkiv

1865-07-23

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen begræder teolog og prædikant J. H.V. Paulli's død. Han var en af Carls vigtigste mentorer.

Transskription

Arles Søndag Aften d. 23 Juli

Min Kjære Carl !
Det var et Sorgens Budskab Brevene fra Hjemmet igaar bragte mig, at Paulli er død. Det gjorde et stort Indtryk på mig, saameget mere da på Dig. Du har visselig i ham tabt meget; thi han var en af de faa, jeg troer den eneste blandt vore Præster, som forstod den Opgave,, at prædike Christendom for tænkende og oplyste Protestanter.- han forstod at glide saa let, som Kirkens Forskrifter og Præste -Eden tillade det, hen over det Uvæsentlige i Dogmerne og at holde sig til det, der er Christendommens Væsen: Reglerne for Livets Førelse og ogsaa disse fremstillede han i sand christelig Aand: med Mildhed og Alvor og ikke som en buldrende Zelot.
Jeg har ofte været i Tvivl, om jeg burde tale med dig om religiøse Emner og jeg har undladt det, fordi jeg ikke for tidligt ville rive Dig ud af den naive, barnlige Tro, saalænge Du deri fandt hvile.- Nu, da jeg

seer, at Reflectionen og dermed Tvivlen er vaagnet for Dig, har jeg ingen Betænkelighed ved at meddele dig min religiøse Opfattelse, især da din Sjælesørger er død.- Men nærværende Øieblik er ikke skikket dertil, deels af Hensyn til Tiden, deels paa Grund af mine Tankers travle Beskjæftigelse i en anden Retning. Men jeg haaber at finde Tid og Ro til i et andet Brev, at knytte mine Betragtninger til dem, Du i Dit Brev har fremsat. Eet maa jeg dog sige medens jag har Pennen i Haanden, fordi det ligger mig stærkt paa Hjerte: Christendommens Væsen er: Kjærlighed. "Du skal elske Menneskene som Dig selv". Du skal pleie det Milde og Kjærlige i Dit Bryst, saa at Du bevarer eller, jeg maa sige Sandheden - tilkjæmper dig et mildt, og kjærligt Sind, lægger det for Dagen i Gjerning ved at undgaae Alt, der kan saare og bedrøve Andre. Du maa forsage Egenkjærlighed og tænke mere paa Andres Lykke og Glæde end paa din Egen. Da er Du i Aand og Sandhed

en Christen, hvad enten du saa troer paa de af "Kirken" vedtagne Dogmer eller ikke. Tænk dérpaa - jeg vil ikke saare Dig - men Du trænger dertil!
____________________________________

Det store Brev maa Du gjerne lade Alle og Enhver læse, som har Lyst dertil. Dette mindre er naturligviis kun for Dig alene.-

 
Siig Kogsbølle, at han skal kjøbe det tilbudne Parti 6er Malt til den forlangte Priis. Jeg har mere at meddele ham, men det maa vare til næste Gang.-
____________________________________

Det Brev, der afgaaer til mig imorgen d 24, venter jeg at modtage i Genf. Alle senere Breve maa sendes til Paris. Hôtel Byron. Rue Lafitte N0 20
Naar Du skriver til mig imorgen 8 Dage d 31 Juli, vilde jeg gjerne at Du forinden havde raadspurgt Magnella, saa at Du kunde meddele mig hendes Raad angaaende hvilke Gjenstande jeg helst skulde kjøbe til din Moder og Nicoline, f.Ex Silketøi tils. 4Kjole, Schawl, Kniplinger eller Prydelser af Guld osv. Jeg veed ikke hvad hun helst kunde ønske og faaer ikke megen Tid til at gaae omkring og see paa Boutiker.-
Kommer dette Brev saa seent, at Du ikke kan faae Leilighed til at tale med Magnella inden Mandag, kan Du skrive en af de følgende Dage, da jeg ikke gjerne vil vente en heel Uge paa dette Svar thi i den sidste Tid af mit Ophold i Paris vil jeg vistnok faae travlt-Bed Rulff i et følgende Brev at meddele mig hvilket Klokkeslet Dampskibet afgaaer fra Lybeck til Korsøer for at jeg nøiagtigt kan beregne min Reiseroute forud. Jeg vil være i Kbhvn d 28de August med Formiddagstoget.

Hvis Bloch ikke er reist, naar dette Brev kommer til Kbhvn, tak ham da for hans Brev og siig ham, at jeg ikke nærer den mindste Tvivl om et for ham hæderligt og for mig glædeligt Udfald af hans Virksomhed for Frederiksborg. Naar jeg kommer hjem, skal jeg drive paa af al Kraft for at han snarest muligt kan faae de nøiagtige Maal. Hils dine Vennerfra din hengivne Jacobsen.
X) Jeg forandrer ikke min Reiseplan for Rigsraadets Skyld, hvis det skulde blive indkaldt.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Arles
Uden FA nummer. Kasse F 3,1
Carl Bloch, Frederiksborg Slot, J. H. V. Paulli, Rejsebrev, rejsebreve