J. C. Jacobsens arkiv

1883-02-11

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Marcus Rubin

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver mere om forbruget af baiersk øl i København og slutter brevet af med at sige, at der, i tilfælde af en belejring af byen, altid vil være lagerøl nok til 5 måneder!

Transskription

Carlsberg 11te Februar 1883

Hr Cand polit. Marcus Rubin

De maa endelig ikke troe, at jeg har antaget at det var Deres Skyld, naar Konsumen af baiersk Øl i Kbhvn var angivet for høit, men jeg troer at de Meddelelser, De har modtaget, ikke have været nøiagtige.Jeg vil ikke tale om, at Bryggerne i det Hele vilstnok have angivet deres største Productionsmængde, hvad enten denne faldt i 1882 eller i et tidligere Aar, men Afsætningen til hele Kbhvns Opland, navnlig mod Nord, hvor den for største Delen skeer ved Bryggeriernes Vogne, er vistnok betragtet som en indenbyes Afsætning og Angivelsen af Øltappernes Afsætning til dette Opland og til alle Provindser er kun bygget paa et løst Skjøn, som f.Ex for mit Vedkommende er saa upaalideligt, at mine Folk og Functionærer mene, at mine Øltapperes Afsætning udenfor Kbhvn er langt større end jeg antog, men om den er dobbelt eller 4 dobbelt eller mere kan Ingen sige. At min Angivelse af

2000
et Par Tusinde Tdr aarlig i hvert Fald var meget for lav, nærer jeg nu ingen Tvivl om og som det er gaaet mig, er det sandsynligviis gaaet mine Kolleger, fordi Ingen af os tænkte paa, at denne Provindsexport havde videre Betydning for Deres Undersøgelser.
For mit Vedkommende beklager jeg at jeg har bidraget til at give Dem et mindre paalideligt Materiale og jeg anseeer det for min Pligt at give Dem Ret til at benytte denne Tilstaaelse til Deres Retfærdiggjørelse, dersom deres Calculer skulde blive gjorte til Gjenstand for Angreb.

Med Høiagtelse 
ærbødigst
J. C. Jacobsen

P S. Forsaavidt der er Spørgsmaal om Kbhvns Proviantering under en Beleiring troer jeg at burde tilføie den Bemærkning at ethvert velordnet "baiersk" Bryggeri altid har et Maltforraad i Magasinerne til et Par Maaneders Brygning og om Foraaret betydeligt mere, samt at der altid haves Lager af Øl i Kjelderne til 3 Maaneders Forbrug og i flere Bryggerier endnu mere.
Kjøbenhavn vil altsaa kunne udholde en Beleiring af over 5 Maaneder uden at mangle Lagerøl.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Statistik, belejring, ølforbrug