J. C. Jacobsens arkiv

1881-08-08

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Edvard Holm

Dokumentindhold

Om yderligere et gavebrev. Det har vist sig nødvendigt da Frederiksborg Slot giver underskud.

Transskription

Carlsberg 8 August 1881.

Hr Professor E. Holm.
Det viser sig bestandigt mere og mere klart, at den aarlige Indtægt, som er henlagt til det nationalhistoriske Museums Vedligeholdelse, Formering og Bestyrelse, samt til Opsynet dermed, vil være aldeles utilstrækkeligt, især naar det faaer sit fulde Omfang efter at Prindsessefløien bliver færdig og tages i Brug. Allerede nu føles den begrændsede Indtægt meget stærkt og endmere naar der aarligt skal afbetales paa Gjælden til Fondet og jeg har derfor, som De veed, søgt at bøde paa denne mindre heldige Situation ved extraordinaire Tilskud. Men selv om jeg havde Sikkerhed for at leve længere end jeg i min Alder tør gjøre Regning paa, er et saadant Forhold ikke betingende for Museets Udvikling og ikke forsvarligt.-Det ligger mig derfor paa hjerte som en Pligt mod Museet snarest muligt at sikkre dets Udvikling og Bestaaen nu og i Fremtiden ved en ny større Dotation, men jeg er i nogen Tvivl om hvor stor denne bør gjøres.-Foruden Anskaffelsen af Historiemalerier og Portraiter, Fremstillinger i Plastik, osv, Deels i originale Arbeider, deels i Kopier, Afstøbninger af Mindesmærker, Erhvervelser af historisk interessante Gjenstande, osv, osv, maa der jo endvidere paaregnes alle Udgifter tiul Bestyrelse og Opsyn, samt til Localers og Gjenstandes Vedligeholdelse og senere til Istandsættelsen af de endnu ikke benyttede Localer i øverste Etage. En paalidelig Kalcule over alle disse Udgifter lader sig vel ikke gjøre, men jeg antager at en aarlig Totalindtægt af 30 à 35,000 Kroner maatte kunne være tilstrækkelig ikke alene til de løbende Udgifter, men ogsaa til en successive Opsamling af Midler til øverste Etages

Istandsættelse og til samtlige Localers Vedligeholdelse og Hovedreparationer i Aarenes Løb.Herefter vilde der altsaa behøves et Tillæg af 25,000 Kroner til den nuværende Indtægt af 10,000 Kroner.Ved samme Leilighed vil der imidlertid ogsaa være Anledning til at tænke paa de andre Afdelinger af Carlsbergfondet, af hvilke Afdeling B allerede har benyttet hele sin aarlige Indtægt og synes at have Trang til mere. Jeg har derfor tænkt at denne Indtægt burde forøges med 15000 Kroner, hvorved den i det Hele vilde udgjøre 40,000 Kroner.-
Laboratoriet trænger, saavidt jeg kan skjønne, forholdsviis mindre, men ogsaa dér stiger Virksomheden og Udgifterne og naar begge Forstandere blive gifte, bør der i Laboratoriets Interesse om muligt skaffes dem bolig paa Carlsbergs Grund, hvortil der bør oplægges Sparepenge.-
Jeg mener derfor at der bør tillægges Laboratoriet en Forøgelse af 10,000 Kroner, hvorved dets Totalindtægt vil stige til 35,000 Kroner
Alle 3 Tillæg ville saaledes udgjøre 50,000 Kroner aarlig eller 5% af en Million Kroner, som jeg agter at skjænke til Fondet fra d 25 September d. A at regne i Form af en yderligere Prioritet i Carlsberg med Tilliggende.Derved stiger Fondets Prioriteter i denne Eiendom til 2,200,000 Kroner, hvilket paa det Nærmeste svarer til den Værdi, hvorfor den nu staaer til Bogs; efter at der aarlig er amortiseret c 3% af Anlægscapitalen.Naar Eiendomen efter min Død overdrages til Fondet ved min testamentariske Disposition, bliver det saaledes ingen Gave i Kapitalværdi (af nogen Betydning) men Indtægten vil jo blive ikke ubetydeligt forøget, da en blot ordentlig Drift af en Fabrik, der er i saa god Gang altid maa give mere end 5% Udbytte.-

Før jeg formulerer det her omtalte Gavebrev, maa jeg selvfølgelig raadspørge Fondets Bestyrelse, men uheldigviis er baade Formanden og de fleste andre Medlemmer paa Reiser og komme neppe tilbage, før jeg d 25 August reiser til Udlandet paa c 14 Dage og efter min Tilbagekomst er der kun 14 Dage til d 25de September, (Stiftelsesdagen) inden hvilken Gavebrevet skulde være i Orden. Jeg tillader mig derfor at sende Dem denne Meddelelse om min Plan og beder Dem at sige mig Deres Mening derom. Da De som Medlem baade af Fondets Direction og af Museets Bestyrelse bedst kan bedømme Forholdet mellem de 3 Afdelingers Krav, vilde det være mig kjært særlig om dette Punct at høre deres Mening før jeg sender Sagen til Circulation mellem de andre Medlemmer af Directionen, saasnart nogen af Dem komme tilbage.-Jeg vil heller ikke tale med Worsaae og Meldahl derom før jeg har hørt Deres Mening.Saavidt jeg skjønner vil der ikke behøves nogen Forandring i Statuterne, hvoraf jeg vedlægger et Exemplar.

Med særdeles Høiagtelse
Deres 
J. C. Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsberg Laboratorium, Carlsbergfondet, Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed