J. C. Jacobsens arkiv

1878-09-21

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Pietro Krohn

Dokumentindhold

Om Dubois og Pasteurs buste. J. C. Jacobsen beder Pietro Krohn om at rejse til Rom og male en kopi af freskomaleriet i det tidligere kloster S. Spirito I Rom der forestiller Christian 1stes audiens hos paven (1474) i anledning af Københavns Universitets oprettelse.

Transskription

Kjære Herr Krohn
Først maa jeg takke Dem for de i Deres forrige Brev meddelte Oplysninger om Mr Dubois' Pris paa en Buste i Marmor. Jeg har derefter besluttet at bede ham udføre Pasteurs Buste med Draperi om Skulderen for 7000 francs og jeg tillader mig hoslagt at fremsende Bestillingen, som jeg maa bede Dem have den Uleilighed atbesørge til Mr. Dubois, da jeg ikke kjender hans Adresse.Jeg har ogsaa idag skrevet til Pasteur og udbedt mig hans Samtykke til at Dubois udfører hans Buste.-
Det glæder mig af Deres sidste Brev at see, at der er Udsigt til at Bronzestøber Holm erholder en Priis uagtet han som Efternøler ikke har fortjent den.Kammerherre Worsaae er nu kommen hjem fra sin Sommerreiser og han vil vist skrive til Arundel Society i London om Photographier af Bayeux Tapetet i begge Størrelser.- Han meddelte mig, at der nu var en Sansynlighed for, at vi ved vor italienske Gesandts Medvirken fik Tilladelse til at copiere det gamle Fresco Maleri i det forhenværende Kloster St Spirito i Nærheden af Vaticanet, hvorom jeg troer at jeg har fortalt Dem at det er fra Christian d 1stes Tid og fremstiller Kongen

med Følge, som i Anledning af vort Universitets Stiftelse havde Audients hos Paven og af denne modtog en symbolsk Gave: "den gyldene Rose". Ligesom afdøde Thomsen i sin Tid var meget begjärlig efter en Kopi af dette Billede, sætter Worsaae ogsaa stor Priis derpaa og jeg benytter derfor denne Leilighed til, efter Aftale med Worsaae, at spørge Dem om De (forudsat at vi erholde Tilladelsen) er villig til, naar Udstillingen er til Ende, at reise til Rom og male en Kopi af nævnte Billede i Løbet af Vinteren, saa at det kan være færdigt og hjemsendt før Iniversitetets Jubilæum næste Sommer. Billedet skal være temmelig stort, c 30 Alen høit og nogle Alen længere.- Det skal ikke have stor Værdi som Kunstværk men meget interessant som en characteristisk Fremstilling af Personerne og Handlingen, der jo for os har historisk Betydning, og navnlig ved Jubilæumsfesten vil levendegjøre Mindet om Universitetets Stiftelse.
 
Med de venligste Hilsener
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Carlsberg Laboratorium, Frederiksborg Slot, Københavns Universitet, Louis Pasteur, mæcenvirksomhed