J. C. Jacobsens arkiv

1865-07-03

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rejsebrev fra Bordeaux med bemærkninger om det lokale øl og et besøg i bryggeriet i Poitiers. J. C. Jacobsen udtrykker sin tilfredshed med Carlsbergs beliggenhed og indretning.

Transskription

Bordeaux ; Mandag Aften

Kjære Carl!
Jeg havde tiltænkt  Dig et længere Brev dennegang, men Tiden vil ikke strække til, da jeg ikke gjerne vil udsætte Afsendelsen af dette Brev længere end til imorgen tidlig med det første Parisertog. Du maa altsaa vente, indtil jeg kommer til Bagners.- Du kan troe, at jeg ligesaa nødig som Du vilde forstyrre det nuværende Arrangement af Bryggeriet paa Carlsberg, hvormed jeg selv er særdeles tilfreds, saavelfor dets Hensigtsmæssighed og Bequemmelighed som for dets smukke symmetriske Form og det har voldt mig meget Hovedbrud, at finde paa en Maade hvorpaa den nye Dampkjeddel kunde anbringes og bequemt sættes i Forbindelse med Mæskekar og Mæskekjeddel uden at omforme en Deel af Bryggeriet og derved forstyrre dets Sammenhæng og Symmetri.- En stor Vanskelighed ligger alene deri, at Dampkjedlen maa anbringes saa lavt, at dens Overkant er noget under Jordhøiden, for at det i Damprummet om Mæskekjedlen fortættede Vand ved Dampens Tryk kan drives tilbage i Dampkjedlen uden Pumpeværk. Afstanden mellem Dampkjedlen og Mæskekjedlen maa heller ikke være stor, for at Dampens Varme og Spænding ikke skal tabes og Rørene som lede

Dampen frem og Vandet tilbage maa ikke komme i Veien for Communicationen, osv. Jeg troer nu at have fundet den rette Plads for den nye Dampkjeddel, men jeg nævner den ikke nu, for at Du og Kogsbølle ogsaa kunne bryde Eders Hoveder deermed.- Beed Kogsbølle om at faae Opgivelse af Hellerum paa en Dampkjedels Dimensioner af 20 Hestes Kraft af samme Form som min store med udvendigt Ildsted samt ligeledes af en do Kjedel paa 30 Hestes Kraft.- Jeg kunde ogsaa ønske at vide Dimensionen paa Kjedler af lignende Kraft, men med smaae Rør som den lille i Haven; Alt beregnet paa at gaae med 4 Atmosphærers Tryk.-Overalt hvor jeg endnu har været, selv her i Bordeaux, er Lagerøl den almindeligste Nydelse paa Caféerne baade Formiddag og, især Aften. Øllet er i Reglen fortræffeligt og beundringsværdigt klart. Det kommer fra Srassbourg og andre Steder i Elsass, som jeg absolut maa besøge paa min Reise mod Nord. Jeg kommer derfor vistnok til at opgive Chamounix for denne Gang og maaskee Auvergne med.- Jeg besøgte igaar et Bryggeri Poitiers, som ogsaa brygger Lager-øl, der ikke var ilde. Lev vel! Hils dine unge Venner fra Din hengivne Jacobsen 

[På langs] P. S. Lad mig ved Leilighed vide hvilken Kobberstikker der har stukket Coreggio Hellige Catharina's Trolovelse i Louvre, som jeg eier.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Bordeaux
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Coreggio, Rejsebrev, rejsebreve