J. C. Jacobsens arkiv

1851-08-20

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Nicoline Faye

Dokumentindhold

Rejsebrev fra München med beskrivelse af rejsen i Norditalien.

Transskription

München d. 20 August 1851

Kjære Nicoline!
Efterat vi i Forgaars, sildig om Aftenen vare komne hertil, modtoge vi i Gaar Morges 2 kjærkomne Breve fra Hjemmet, hvoraf vi til vor Glæde erfarede at Alt derhjemme gik godt.- Jeg er særdeles vel tilfreds med de Meddelelser jeg modtog fra R og G. saavelsom med de Foranstaltninger de have truffet.- Beed Rulff at bruge Bevillingen til at svare 5 pro Cent Renter til Procurator Maag.- Fremdeles vil jeg anmode ham om at søge Oplysning om hvilke Dage og hvilke Klokkeslet der afgaae Dampskibe til Kjøbenhavn fra Stettin, Wismar og Kiel i Begyndelsen af Septbr Maaned og snarest muligt meddele mig Underretning derom i et Brev, der skal sendes poste restante til Dresden.- Jeg haaber at du rigtigt har modtaget et Brev som vi afsendte fra Mailand d. 11te d. M, hvori vi havde givet Beretning om vor Reise dertil og vort Ophold der.- Jeg vil nu i al Korthed (thi vi have uhyre travlt) give en Oversigt over vor Reise fra Mailand hertil.Vi forlod Mailand d. 11.te om Eftermidagen og kom til Como lidt før Aften, hvor vi atter traf sammen med Major Kaufmanns, der kom fra Lago Maggiore. Efter at vi om Aftenen havde gjort en lille Baadfart paa Søen og næste Formiddag havde beseet Como, tage vi d. 12te om Middagen, i Selskab med Kaufm. paa Dampskib opad Como Søen til Bellaggio, en lille By der ligger ved Spidsen af den Landtunge, der skiller Lecco-Bugten fra Como Søen. Her tilbragte vi 3 skjønne og uforglemmelige Dage, begunstigede af det skjønneste Veir og af deiligt Maaneskin, i behageligt Samliv med en elskværdig dansk Familie.- Luften var der vistnok varm, men tillige frisk og vederqvægende og var der Noget, jeg kunde ønske at vi stadigt kunde nyde derhjemme, af det som vi have nydt i Udlandet, saa vilde det være de deilige Aftener, for ei at sige Nætter, som vi nød deels paa Terrassen, deels i Viinløvsgangen ved vort Hotel, der beskylledes af Søens gyngende Vover.

Den 15de skiltes vi fra vore Landsmænd, som tage til Como og videre Sydpaa paa samme Tid som vi styrede vor Cours imod Nord fra Bellaggio til Colico og derfra til Chiavenna.- Den 16de om Morgenen kl. 4½ kjørte vi fra Chiavenna over Splügen og videre gjennem Via mala til Chur. Dette var den sidste interessante Reisedag vi havde dennegang. Den 17.de om Morgenen Kl. 4 kjørte vi fra Chur til Rorschack ved Bodensøen og derpaa gik vi med Dampskib til Friedrichshafen.- Den 18.de paa Jernbane til Ulm, med Diligence videre til Augsburg og atter med Jernbane her til München.- Det var 3 Dages meget anstrengende Reise men, lidt Træthed fraregnet, befandt vi os vel, thi Varmen thi Varmen trykkede os ikke som i Italien.- Igaar gik vi omkring og besaae München i flere Retninger og i Aftes tilbragte vi et Par behagelige Timer med vor vakkre Landsmand Lind, Bogholder i i den store Cottascho Boghandel. Laura synes godt om München og vi blive her hele denne Uge ud. Paa Mandag tænker jeg vi tage til Nürnberg (hvis jeg kan blive færdig her til den Tid baade med Forretninger og med Fornøielser!) og efter faa Dages Ophold i Nürnberg tage vi i Slutningen af næste Uge til Dresden, hvor vi vente at modtage det Brev, som jeg ovenfor har omtalt. Fra Dresden tage vi da, naar vi have tilbragt et par Dage der, med 1 dags Ophold i Berlin, helst over Stettin til vort kjære Kjøbenhavn, som jeg nu begynder at længes stærkt efter.- Lev vel! hils alle gode Venner! Maaskee skriver jeg endnu engang Hjem fra Nürnberg eller Dresden. 

Din hengivne Svoger
Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Munich
FA 2-006-00031; kasse F 3
Rejsebrev, rejsebreve