J. C. Jacobsens arkiv

1847-12-03

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen ansøger toldmyndighederne om at blive fritaget for tidskrævende toldbehandling af hensyn til øllets holdbarhed. 

Transskription

Uagtet jeg maa frygte for, at det kan blive anseet som en Misbrug af den Velvillie imod mit nye Etablissement, som det kgl. Toldvæsen nylig lagde for Dagen, naar jeg nu atter fremkommer med en Bøn i Faveur af mit baierske Bryggeri, vover jeg det dog i det Haab, at de Grunde for dette mit nye Andragende, som jeg i al Korthed skal tillade mig at anføre, ville befindes tilstrækkelig vægtige til at foranledige dette Skridt.Det Ønske som jeg herved tillader mig at frembære, angaaer en Lempelse i de sædvanlige Former for Consumtionsafgiftens Erlæggelse, hvorved Transporten af mit baierske Øl her til Staden kunne sikres imod et skadeligt Ophold.- Det er nemlig af Vigtighed, at Øllet under Transporten ikke undergåer for stor en Temperaturforandring, hvorved det, om Vinteren, ville fryse eller dog i længere Tid blive uklart og om Sommeren med Tabet af sin Kjølighed vilde miste sin Friskhed og Velsmag og derfor erholde en Disposition til Bedærvelse.- Mine Transportmidler ville derfor ogsaa blive indrettede paa den hurtigst mulige Distribution, men da denne maa skee i de tidlige Morgentimer for at Consumenterne kunne erholde deres daglige Forbrug saa friskt og kjøligt som muligt directe fra Lagerkjælderen, er det at forudsee, al den stærke Tilstrømning, som netop paa denne tid af Dagen finder sted ved Consumtionscontoiret, vil forvolde Øltransporten et betydeligt Ophold, der efter det Foranførte ikke kan blive uden skadelig Indflydelse paa Øllets Godhed.For nu at undgaa denne Ulempe, er jeg saa fri at henvende mig til den meget ærede Toldinspection med Bøn om, at maatte erlægge Consumtionen forud for et større Parti af det Øl, som jeg agter at indføre til Staden eller, hvis dette ei kan skee, paa anden lignende Maade at blive fritagen for at løse Consumtionsseddel for hvert enkelt Læs Øl, der indføres.Da jeg naturligviis for at opnaae et saadant Gode vil bestræbe mig for en punctlig Opfyldelse af de Bestemmelser som i den Anledning maatte blive foreskrevne, haaber jeg at et saadant Arrangement kan træffes uden Ulempe for Toldvæsenet og at jeg saaledes tør forvente en gunstig Afgjørelse af denne Sag.
 
Kjøbenhavn d. 3die December 1847.
 
Ærbødigst
sign. J. C. Jacobsen
Brygger

Til
Den Kongelige Toldinspectioni Kjøbenhavn.
 
SVARET
 
Brygger Jacobsen har i vedlagte Skrivelse til Toldinspectionen, for om muligt at undgaae et for det af ham producerede bayerske Øl skadeligt Ophold, naar hver enkelt Transport deraf skulle consumeres, andraget paa en Foranstaltning til at maatte erlægge Comsumtionen for et større Partie af det Øl, som han agter at indføre til Staden, saaledes at der paa Consumtionssedlen afskrives det Qvantum, som paa engang indføres, eller hvis dette ikke, kan skee, at han da paa anden lignende Maade maa, blive fritagen for at løse Consumtionssedel for hvert enkelt Læs Øl,som han indfører.-Med Hensyn til den Interesse, som det Offentlige kan have af et saa storartet Etablissement som Andragerens, og da de af ham anførte Grunde skjønnes grundede, har man forlangt en nærmere Forklaring om Maaden hvorpaa Øllet skal indbringes til Staden. Dette vil efter hans Forklaring skee enten ved at indføre Øllet aflageret, saaledes som det er bestemt til Forbrug, paa ½ Tdr, Fjerdinger etc. paa dertil indrettede vogne, hvor Foustagernes Antal og Størrelse let kan eftersees, eller ved at indføre det Øl, som er bestemt til at lagres i hans i Volden anbragte Kjælder, paa større Foustager af 10 Trds Indhold eller mere. Hans Hensigt er at indbetale under et Consumtionsafgiften for 50 a 100 Tdr Øl, og efterhaanden som Øllet indføres at faae det afskrevet paa Consumtionssedlen.Da Consumtionssedlen er Legitimation for Afgiftens rette Betaling synes intet væsentligt til Hinder for at denne løses for et større Qvantum, end paa engang indføres, og at de Quantiteter, som indføres, hvergang ledsages med en Følgeseddel fra Etablissementets Forstander med Opgivende af Løbe No. paa den Consumtionsseddel, hvorved Afgiften er berigtiget og med Anførsel af det Antal Tønder, som hvergang indføres og som bliver at afskrive paa Consumtionsseddelen, hvortil Følgesedlene vedhæftes indtil Consumtionssedlens hele paalydende Qvantum er indført. Naar denne Orden iagttages, skjønnes ingen særskilt Conto i Portbøgerne uomgængelig fornøden.Hvad Eftersynet ved Contracontoiret angaaer vil dette formentlig være let med Hensyn til det aflagrede Øl, hvad derimod angaaer det Øl, som indføres paa Fade til Lagring i Voldkjælderen, da maatte formeentlig Fadene udmaales af Opsyn, forsynes med indbrændt Mærke og Indhold samt paamalet Løbe No. og Anførsel herom gjøres paa Følgesedlen, hvergang Øllet indføres paa deslige Fade. Ere Fadene ikke fyldte og Indholdet saaledes er mindre end Fadets udmaalte Indhold, maatte det angivne Indhold ved Eftersynet undersøges paa samme Maade, som man bruger for at udfinde Indholdet af Foustager med Kant, ved i Fadet at anbringe et Maal med Inddeling af Tommer. Saafremt Tilladelsen maatte indrømmes Brygger Jacobsen, anseer man det rettest at den clausileres saaledes, at Begunstigelsen i Tilfælde af Misbrug bortfalder.Med disse Bemærkninger indstilles Sagen til Collegii Afgjørelse. Kjøbenhavns Toldinspection den 4de December 1847.
 
sign. A. Schumacher
 
Det kongelige Generaltoldkammer og Commerce-Collegium.
 
 
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
000031960/000007644
Told, toldbehandling