J. C. Jacobsens arkiv

1876-10-03

Dokumentindhold

Om statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium.

Transskription

Kjære Ven !

Tak for de tilsendte Exemplarer af Statuterne, m.m. - Jeg vil sende eet til Frøken Ørsted og eet til Brock; desuden bør Forstanderne hver have eet.
Naar Statuterne skulle offentliggøres og maaskee confirmeres, forekommer det mig, at det detailerede Program for Laboratoriets Virksomhed, a-h incl som jeg nærmest havde meddelt til Oplysning for V. Selskab, bør udgaae, da det kun gjælder "for Tiden" og saaledes ikke synes at passe for Statuter. Derimod mener jeg at den sidste Bestemmelse om offentliggjørelse og ingen Hemmeligholdelse bør slaaes fast som statutmæssig.
Begyndelsen (uden "Ler i") kan da redigeres saaledes: "De vundne Resultater offentliggjøres i inden og udenlandske.......osv."
Forinden jeg foretager denne Rettelse i det Exemplar, jeg sender Brock, ønsker jeg

dog at vide, om Du og Barfoed ere enige deri og om Madvig skal Spørges derom.-
Jeg skriver til Barfoed og gjør ham det samme Spørgsmaal.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen

d 3 October 76
 
Herr Etatsraad Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00012, F 6
Carlsberg Laboratorium, Mæcenvirksomhed