J. C. Jacobsens arkiv

1869-09-02

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Brevet er skrevet sent om aftenen efter gæsterne til J. C. Jacobsens fødselsdagsselskab er gået. Han takker Carl for hans fødselsdagshilsen og er fortrøstningsfuld med hensyn til det kommende samarbejde med Carl. Han beklager, at Carl ikke er hjemme og kan overvære den arkæologiske kongres, da forhandlingerne føres på fransk!

Transskription

d 2 Septbr 1869
Aften Kl 11
 
Kjære Carl!
Først nu da Gjæsterne ere tagne bort, har jeg nogle Øieblikke til at besvare dit Brev, som jeg modtog i Morges. Tak for dine gode Ønsker for det kommende Aar! Ogsaa jeg siger: Gid det maa være ligesaa rigt paa Glæde og Tilfredshed som det forløbne!
Jeg nærer i den Henseende ingen Frygt, thi jeg veed, at Du vil komme hjem, udrustet med omfattende Kundskaber, riig Erfaring og kraftig Virkelyst og med disse Hovedbetingelser, skulde det være besynderligt, om det ikke skulde lykkes Dig at bryde Dig en Bane.- Vistnok maae vi være belavede paa, at Begyndelsen vil være forbunden med ikke ringe Vanskelighed og at vi ville faae adskillige Skuffelser, men jeg har en stærk Tro paa at sand Dygtighed, forenet med kraftig Villie og seig Udholdenhed efterhaanden, om ogsaa

langsomt vil beseire alle Vanskeligheder. Hvad Du mener med den vanskelige Vei, som vi ville have at passere mellem Scylla og Charybdis, forstaaer jeg ikke ret.- Dersom Du derved mener Forholdet til Emilie, saa har Du ikke forstaaet mig rigtigt. Jeg troer at have sagt Dig uden Omsvøb, at jeg er temmelig overbeviist om, at Du med din nuværende Udvikling og Menneskekundskab vil finde, at hun mangler Noget, som Du nu vil finde at være af væsentlig Betydning og at jeg derfor maa raade Dig at see Dig vel for. Jeg kunde maaske have tilføiet, at Du maa være belavet paa, at blive bearbeidet af Sødskende og Slægtninge, som ikke ville undlade at forsøge paa at tage Dig fra din ømme Side, men derimod vil din Forstand og Characteer være Dig et Værn. Iøvrigt frygter jeg ikke for, at Du skal forhaste Dig, da jeg ikke tvivler paa, at din Hu først og fremmest staaer til at skabe dig en sikkret, selvstændig Stilling.

At bidrage dertil Alt hvad jeg formaaer er min Kjæreste Opgave og daglige Tanke og det eneste, der foruroliger mig,er, at jeg endnu ikke kan danne mig en tydelig Forestilling om din bedste Maade at løse denne Opgave.- Naar denne Opgave er heldig løst og Betingelsen for at kunne stifte en Familie saaledes er bragt tilveie, maa det Videre være din egen Sag, hvori jeg aldeles ikke vil blande mig.- Naar Du kommer hjem, har jeg jo den Betryggelse, at Du har opnaaet Modenhed og Erfaring nok til at see med egne Øine og dette er Alt hvad jeg har ønsket og stræbt efter, for at sikkre din Fremtids Lykke.
Det er saaledes med godt Haab og rolig Tillid, at jeg ser Fremtiden imøde og jeg øiner ikke noget Skjær, hvorpaa det hjertelige Forhold imellem os kan løbe Fare for at strande, da vi jo ville faae hver sin Virkekreds og saaledes være frie for daglige Disputer om Bagateller hvortil den paastaaelighed, som vi jo begge

have Hang til, ellers let kunde føre.
 
d 3de Septbr
Tak for det smukke Lommebæger, og fordi Du tænkte paa, at jeg ønskede et saadant! - Fra din Moder skal jeg ogsaa takke dig for den smukke og interessante skotske Brosche; som fornøiede hende meget. Glem ikke at opsøge nogle Photographier, som vi saae i en Suite, hvoraf enkelte gave et Overblik over en større Deel af Byen Edinburgh x)
- Jeg har modtaget baade Planterne og Græsmaskinen fra Methuen og er godt fornøiet med begge Dele.- Ligeledes har jeg modtaget det lille Thermometer fra Stevenson. Jeg troer at det blev Aftalen, at Du vilde beholde Urteprøveren, m m, og tage den hjem med. Ved Leilighed vilde jeg nok have en af (de, red.) almindelige Kobberkapsler til at sætte Thermometer i.- Ligeledes kunne jeg ønske en Græsrive, som den vi saae i Tarbet, af en Jernplade med trekantede Tænder, dersom Du kan finde en saadan i Udsalg af Haveredskaber.
Jeg vil forsøge at holde mine Græs-
[på langs] x) Du har formodentlig glemt Photographierne af London til begge Pigebørnene?

II
plainer i ligesaa smuk Stand som de engelske.- Min Have - det nye Anlæg inclusive - er meget smuk og næsten Alt trives godt, men den trænger stærkt til Udluftning, for at alle de smukke og sjældne Træer og Buske kunne faae Plads til at udfolde sig frit til alle Sider. Naar jeg har været træt af at tegne og skrive, har jeg anvendt nogen Tid paa at hugge og sauge bort paa de mest paatrængende Steder, men der udfordres meget Arbeide naar en radical Udhugning skal gjennemføres og dette Arbeide maa jeg selv gjøre.- Jeg har i den sidste Tid været beskjæftiget med et Project til e Apparat, noget liig Worthington, til blæse heed Luft ind i Lagerfadenet - og i de smaae Faustg - for at smelte Begen uden at slaae dem op [og] tænde Ild i dem, hvilket vil være til stor Besparelse, dersom det kan Lykkes.Idag har jeg omsider fundet en Construction, som jeg er tilfreds med og

gjort Tegningen saavidt færdig, at jeg imorgen kan bestille Rørene - af Støbejern, 4" i Diameter - Blæasemaskinen har jeg allerede kjøbt færdig.- Jeg venter nu med Længsel paa den 3 dobbelte Pumpe, samt paa Formæskemaskinen med de 3 Cylindre, for om muligt at faae dem opstillede endnu i Aar.- Jeg har ogsaa nu faaet Lyst til at faae en Steeles Formæsker, for at prøve den i Vinter. Jeg beder Dig derfor at bestille een hos Dickson & Well. De opgave Prisen for en Maskine til mit Brug 3'4" lang og 1'3" i Diameter til 16£st. Det er vel bedst, at den, ligesom i Abbey Bryggeriet, faaer nogle faae Omgange af en Skrue i den forreste Ende ? - Lad mig vide hvor lang Tid der udfordres i Abbey til at mæske N. N. Quarters Malt, samt ved hvilken Temperatur Vandet løber ind i Maskinen og Mæskningen ud deraf 
[på langs] Jeg venter en af de første Dage, naar din Moders Photographieportraiter ere færdige, at kunne skrive til Strasbourgerne.- Kommer Auguste til Burton ?

Jeg har sendt Theilman et Par Vexler til Beløb c 147£st til dermed at dække hvad jeg laante af ham og Matthew samt hans Udlæg for Slanger og til at betale de Anviisninger, Du giver paa ham. Du kan derfor saalænge Du er i Edinburgh faae udbetalt hos ham hvad Du behøver, til Dig selv, men naar Du tager derfra, beder jeg dig at sende mig en Op-gjørelse af de Summer Du har anviist paa ham, deels til Indkjøb til mig, deels til dit eget Brug for at jeg kan føre hver Udgift paa den rette Conto.- Jeg vilde, som Du veed, have sendt ham et Par Fjerdinger af det til England bryggede Øl til Prøve, men da der idetsamme kom Ordre fra ham paa 3 Tønder sendte jeg dette Quantum som Prøve paa min Risico. Er Øllet ikke godt eller tilfredsstillende, vil jeg naturligviis ingen Betaling have derfor. Den ene Tønde, Mp NB, fik Dry hopping.På langs: Har Du ikke blandt dine Bøger, som bleve i Edinburgh, faaet 2 engelske Lexicon af Frøken Berthelsens? Jeg har faaet en hvid Vest af dine

Jeg fik igaar en nydelig og kjærkommen Present af Køgsbølle og Beckmann i Foræring, nemlig et stort Album med fuld-stændige og nøiagtige Tegninger af samtlige Bygninger paa Carlsberg, i Facader til alle Sider, Profiler og Grundplaner i alle Etager samt en Situationsplan af hele Eiendommen med Havens hele Anlæg. Det er nydeligt udført, et sandt Pragtværk.- Dersom Du ikke kom hjem saa snart, burde jeg sende det over til dig, at Du kunde glæde dig derover.- Vi havde som sædvanligt en Vennekreds samlet, men Veiret var uheldigviis koldt og blæsende, saa at der ikke kunde spadseres i Haven.- Derimod fik vi smuk Musik af Petras og nydelig Sang af Frøken Pfeil.-
Det er Skade, at Du ikke kan overvære den archæologiske Congres her, der vilde have interesseret Dig meget, baade paa Grund af Gjenstanden og fordi Forhandlingerne føres udelukkende paa Fransk.- Jeg har kun havt Tid til at gaae der et Par Gange.
[på langs] Lev vel og vær hilset fra os Alle. Hils Theilmanns og Knudsen. 
 
Pariserkjolerne blev indviede igaar og gjorde Lykke. Din hengivne Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Edinburgh
Uden eget FA nr
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, familieliv