J. C. Jacobsens arkiv

1870

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Bryggerinotater fra Edinburgh sendt til Carl.

Transskription

Nogle Strøbemærkninger, optegnede ved Leilighed
______
Ved at gjennemlæse dine Meddelelser om Extractudbyttet i Edinburgh ifjor, er jeg bleven opmærksom paa en Feil i din Beregning, som jeg ikke troer at have lagt mærke til dengang.- Du gaare nemlig ud fra en Vægt pr Hectoliter Urt af 100 Kilo men da Urt af den omhandlede Styrke jo har en Vægtfylde af 1,06 og derover, bør Procentmængden selvfølgelig beregnes af denne større Vægt og det virkelige Udbytte har altsaa været c 6 % større end Du har regnet.- Da Du har angivet Styrken i Ballings %, antager jeg, at Du har brugt dit eget Saccharometer.- Jeg husker ikke hvilket Navn, de Saccharometre havde, som jeg saae hos Stevenson og hos Youngers, var det Dring & Fage, eller Allan, eller Lang? Efter Tizards' Bog ere de paafaldende forskjellige i Angivelsen af Sukkermængden i Forhold til den specifikke Vægt, saaledesPå langs af papiret: Er der Forskjel paa Forholdet mellem Sukker og Dextrin i den første, stærke Urt og i den sidste Efterurt, eller mellem Mængden af Syre - Mælkesyre?

svarer f.Ex. 1,060 til 1,666 % Fage til 1,887 Allan til 1,558 Lang og til 1,384 Kaisertil 1,466 Balling
___________________
Jeg har nylig undersøgt udbyttet af et Bryg af det nye Malt (der i Vinter malter nydeligt) og fundet Udbyttet = 66½ % af det malede Malts Vægt.- og Bygget er dog i Aar ikke særdeles vægtigt. Dette Punct synes jeg Du kunde gjøre til en Gjenstand for Discussion med Englænderne.- Du kan ogsaa fortælle Dem, at din Fader anseer Deres Mæskningsmethode for feilagtig, idet Deres Mæskevands Temperatur 61 R (ikke sandt ?) er for høi og Deres Mæsknings Varme 52-53 R, for lav. De vilde faae en bedre Sukkerdanelse og større Udbytte ved at begynde lidt koldere og langsomt lade Varmen i Mæskningen stige til

57 R.- Jeg vil derfor foreslaae Dig, at sætte dobbelt Bund i Dit Mæskekar X) af galvaniseret Jern og maaskee en Enveloppe om den nederste Deel af Siderne for at kunne opvarme Mæskningen med Damp eller et bain Marie, naturligviis under stadig Mæskning af en Maskine, som maae være beregnet paa at blande de forskjellige Dele af Mæsken godt.- Den i Edinburgh brugelige Maade, at pumpe den første Urt op igjen paa Dreiekorset for at varme den ved Blanding med varmere Vand, blev derved overflødig.
De Puncter, som synes vigtigst, at komme til sikker Kundskab om, ere Forholdet mellem Sukker og Dextrin i Urten og Attenuation ved Fadningen X) og Temperaturen i Unions og jeg troer, som før sagt, at man lettest faaer dem til at udtale sig, ved at disputere og angribe deres Methode.- Fortæl dem f. Ex, at vi aldrig faae suurt Øl tilbage, fordi det er mere

holdbart end deres, men vi lade heller ikke Sukkerdannelsen i Mæskningen gaae videre end til omtrent lige Mængde Sukker og Dextrin, hvilken sidste under Gjæringen efterhaanden gaaer over til Sukker der langsomt gaaer over til Alkohol. Hos os er Forgjæringsgraden, den synlige Attenuation derfra kun lidt over Halvdelen, hvorimod deres "som bekjendt" er N. N. %.- De skulde gjøre som vi, saa havde de aldrig Return beer, osv.
________________
Bør Du ikke i England kjøbe en Humlepresse af passende Størrelse ?- Ogsaa troer jeg, at Du burde bestille en 3 gangs Vandpumpe til din Brønd, liig Evershed, hos Thornville & Warham i Burton.- Han forlangte 70£st for en Pumpe med 3 Cylindre X) med Bronzecylindre og 60 £st med Cylindre af Jern. De første bør foretrækkes. à 4" Diameter og 12" Slag, hvilket vel er 20 £st dyrere end Ramsdens', men denne seer meget spinkel ud.

Fakta

PDF
Note
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi