J. C. Jacobsens arkiv

1897-10-25

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl har bedt sin mor om et lån til yderligere udsmykning af Glyptoteket, men hun afslår og formaner ham om at vise mådehold og ikke blive for grisk.

Transskription

Tirsdag 25 October

Min allerkjæreste Carl !
Siden jeg igaar talte med Dig har Du ikke været af mine Tanker, thi Natten er gaaet grundende over om jeg burde opfylde Din Begjæring.
Du sagde: at de andre af Kommitheen synes at Glyptothekets Udsmykning var tilstrækkelig. Naar de som have set saamange Museer , de største Hovedstæder og som forstaae sig derpaa finder det er der jo ingen Grund til at foretage videre. Du er jo nu saa bekjendt og berømt for dine Gjerninger i Retning af Kunsten, lad nu  ikke Forfængeligheden og Unøisomheden løbe af med Dig og fordunkle de kjønne Minder, men føi en Blomst til og bliv i alle Maader afholdende, og beskeden i din Tale om Dine Landsmænd da vil Du vinde Dem, og det vil blive Dig en Glæde som Du ikke tror. Det er vanskelig at være Milionær uden at tabe de bedste Dyder. Det at kunne faae alle Ønsker opfyldte gjør os behjærlige efter efter det vor Hang staaer til, Ære eller Gods, og saa kommer

Kraken, man kan ikke mere, man har ikke forstaaet at føre en smuk Økonomi, der adler og ikke forringer en. Du skal see paa de italienske Mæcener Slutning var i Regelen Armod. Det er min Skræk for Dig, Du forstaaer ikke at nægte Dig eller Dine noget, det er sørgeligt min kjære Carl, men det er sandt, et lille Bevis, Du vidste at Du fik en Vase til Dit Jubelæum af mig som var fra Kjøbenhavns Porselain Fabrik efter det bedste Arangemang, Du endte med at kjøbe saa Du havde 3 Vaser. Af saadanne Exempler større og mindre vilde Du finde mange, hvis Du kunde see dem, det er jo vanskelig at see Bjelken i sit eget Øie. Da jeg ikke tør og ikke vil angribe Kapitalen har jeg ikke talt med Petersen derom, da vi er enige i deri. Og da han ifjor sagde, nu haaber jeg at Deres Søn ikke gjør flere Forlangener, thi det vilde være meget ubehagelig for mig at skulde være nød til at nægte det. Jeg er vis paa enhver Jurist Du taler med derom vil give Petersen Ret, maaske Din egen un[d]tagen, han siger maaske det han troer Du helst vil høre. Nu bliver Du ikke

tilfreds med Moder, men jeg maa handle efter min Overbevisning, hvad der er Dig tjænligt; og Du maa mere hylde den Se[æ]tning, at gaae langsom og sikker frem; derved kommer man sjælden til at fortryde noget. Jeg glæder mig til at see Eder idag

Din hengivne Moder

Laura Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
På grund af oplysningerne om Carl Jacobsens jubilæum kan brevet formodentlig dateres til 1896
København
Ny Carlsberg
Carlsberg arkiv. (FA 2-023-00011 æske F 7)
Mæcenvirksomhed, Ny Carlsberg Glyptotek