J. C. Jacobsens arkiv

1864-10-24

Dokumentindhold

Påskønnelse af Kogsbølles arbejde og tilsagn om lønforhøjelse. Endvidere fortæller J. C. Jacobsen, at han vil oprette et legat til understøttelse af gamle og syge bryggeriarbejdere.

Transskription

Naar jeg betragter de lykkelige ydre Forhold, hvorunder jeg kan feire denne Dag, kan jeg ikke oversee hvormeget jeg i den Henseende skylder mine Medarbejdere og nærmest Dem, som nu i en Række af Aar med saa stor Dygtighed og Udholdenhed og saa levende Interesse har ledet alle Arbejderne her paa Carlsberg.Som et lille Bevis paa min Paaskjønnelse heraf beder jeg Dem fra dette Regnskabsaars Begyndelse at modtage en fast Gage af 1000 Rdlr aarlig.

Jeg beder Dem tillige sige mine Folk, at den eneste Grund til at jeg ikke ved festlige Leiligheder blander mig i Deres Kreds er den, at jeg ikke kan overvinde min Utilbøielighed til at modtage Tak og Hyldest eller til at spille en Herremands Rolle. For i Gjerningen at vise hvor stor Priis jeg sætter paa mine Folk og paa at bevare deres Kjierlighed og Hengivenhed har jeg idag besluttet at bestemme en Sum af 400 Rdlr. aarlig til præmier for lang og tro Tjeneste paa Carlsberg eller til Understøttelse for Dem, der ved 

Sygdom og Svaghed bliver uskikkede til at tjene mig længere
Herom beder jeg Dem ligeledes foreløbig at meddele Folkene Underretning.

Carlsberg, d. 24. Oktober 1864.
Deres hengivne
J. C. Jacobsen

S. T. Herr Inspektør Kogsbølle

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
000031960/000007644
Filantropi