J. C. Jacobsens arkiv

1869, oktober

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om betydningen af at kunne begå sig. J. C. Jacobsen omtaler Otilie Stegmann for første gang.

Transskription

II
No 2 fik dry hopping, No 3 blev skyllet med svovlsyrlig Kalk, No 4 fik en lille Tilsætning deraf og No 5 fik en større Do. (Quantiteten har Kogsbølle noteret.).
Forleden Dag undersøgte vi vi det strax efterat Fjerdingerne, som havde staaet hele Sommeren i Svalehuset og flere Gange vare flyttede, vare lagte ned i en Kjelder. No 1 var suurt; No 2 ligeledes, men No. 3, 4 og 5 vare fri for Syre, men Smagen lod sig ikke bedømme, da Øllet som
Følge af Flytningen var meget uklart. No 5 havde dog en kjendelig Afsmag, hvorvidt No 3 og 4 ogsaa har det, kan jeg først sige, naar de have ligget en Uge eller 2 i Ro og ere blevne ganske klare. Betydelig Afsmag have de i alt Fald ikke. Jeg skal senere meddele Dig Resultatet. 
Forsøgene skulle naturligviis gjentages og jeg vil derfor bede Dig at sende mig et lille Faustg af svovlsyrlig Kalk, som den gaaer i Handelen derovre og bruges af Bryggere dér.

Det er øiensynligt, at dette Middel beskytter mod Syre, men om det kan anvendes paa baiersk Øl, der ikke er saa stærk forgjæret som engelsk og som ikke faaer dry hopping, uden at efterlade en mærkelig Bismag, maa fortsatte Forsøg afgjøre.
Har Du smagt det Øl, som jeg nylig sendte til Theilamnn, hvoraf den ene Tønde havde faaet dry hopping, men de andre ingen særlig Behandling ? Det blev brygget lige ved Slutningen af Saisonen og fadet i Mai og lagt i en Kjelder, der ikke har Iis paa Hvælvingen. Jeg frygter derfor, at 
det ikke er saa holdbart, som mit almindelige baierske Øl, skjøndt det er brygget et Par % stærkere og har mere Humle.Naar Du kommer til Burton gjælder det om at komme i selskabelig Omgang med Bindley, Robertson osv for at Du kan komme i Passiar med dem og besøge dem i Bryggerierne og høre og see Et og Andet.- Kan Du

ride, fiske, spille Crocket, Billard, osv? At Du i din Klædedragt maa vise Dig, som en Gentleman er en Selvfølge, ligesom Du vel ogsaa maa søge en smuk Bolig, men om Du forøvrigt bør lægge an paa, at vise Dig som den Velhavende eller omtale mig som saadan, maa Du overveie. I 
hvert Fald troer jeg at det er godt, at de stadigt mærke, at Du er Chemiker og undersøger Alt fra dette Standpunct.At jeg udelukkende er baiersk Brygger og ikke vil befatte mig med Andet, men ligefuldt troer at kunne have Nytte af hvad Du seer i England, kan Du jo med fuld Sandhed sige.- Hvad Du har isinde, behøver Du jo ikke tale om.-Jeg speider stadigt efter et passende Sted, hvor Du kunde anlægge dit Bryggeri, men har ikke fundet det rette Sted. Anlæget maa vel fra Begyndelsen være temmelig lille, men der bør haves for Øie, at det efterhaanden forhaabentlig vil voxe og muligt blive stort. Der bør være rigeligt 
Vand, for en Deel noget

gibsholdigt, men dog helst ogsaa noget blødt Vand (til almindelig, dansk Øl) fra Kbhvn Vandforsyning, og ikke for lang Transport til Byen og Havnen. Om muligt bør der ogsaa være dyb, tør Grund til Kjældere af 5-6 Alens Dybde, der kunne holde en stadig, nogenlunde kjølig 
Temperatur, som i de store Bryggerier i England haver i de uhyre store Rum, der beskytte hinanden, selv om de er omtrent lige med Jorden. Er Du ikke af samme Mening ?
_________
I denne Uge bliver jeg færdig med Vifterne og den lille Dampmaskine til at drive den. I den paafølgende Uge haaber jeg, at Kobbersmeden vil begynde at opstille det nye Svaleapparat i Gjæringskjelderen. Hvad heed Opfinderen af det Apparat hos Allsop, hvoraf jeg har laant Ideen 
dertil ? - Blæseapparatet til ophedet Luft haaber jeg ogsaa at have i Gang om 8-14 Dage.- Bennett's Mæskeapparat er underveis fra London men jeg troer, at jeg først vil opstilles. 5IIIog prøve Steele's, naar det kommer.Ramsden har haft uheld med "cranck-shaft" (formodentlig Hovedaxen) til Pumpen, som derfor først bliver færdig til Maanedens Udgang.- Jeg tænker paa at ombytte de temmelig dybe Kar paa Loftet over Lagerbygningen med fladere Squares, liig de Burtonske Racking Squares, for at 
Øllet kan løbe mere afklaret i Lagerfadene.- Naar Kobbersmeden er færdig med Svaleapparatet, skal han tage fat paa det lille Apparat af Mæskekar, Kjedel osv, til Forsøg med overgjæret Øl. Det skal kun indrettes til at brygge et Par Tdr Malt ad Gangen.Forhaabentlig kommer Rigsdagen ikke sammen før i Decbr. saa at jeg kan faae nogen Ro til at gjøre Experimenter i dette Efteraar.-
_________
Det er kjedeligt at Du gaaer Glip af Stegmann's, som ere reiste til Lausanne med Døttrene.- Ingeborg, som er af et meget blødt Gemyt, var slet ikke
 
x) en Kurv med Naaletræer er idag kommen fra Lawson i god Stand
 
glad over at skulle være der saalænge, men Otilie, som er mere kjæk, syntes meget fornøiet derover. Det skulde fornøie mig, dersom det blev til Alvor med en Idee, som Stegmann omtalte, at han vilde bosætte sig her i Kbhvn x) og lade Forretningen i Leith besørge af sin Fuldmægtig. 
Dette skal Du dog naturligviis ikke omtale derovre.Det var dog heldigt, at jeg omsider i Mandags fik skrevet Breve til Eugène Erhard og Gloxin med vore Photographier, thi idag fik jeg Brev fra Gloxin's, angaaende Humle, hvori han tilføiede private Hilsener til mig fra hele Familien.- Jeg har maaske fortalt, at jeg har været i Besøg et Par Dage hos Grev Moltke paa Glorup i Selskab med Bloch. Der var nydeligt og vi befandt os fortræffeligt hos den elskværdige og gjæstfri Mand.-Nu kom dit Brev af 20de.- Saasnart Phoenix kommer, skulle de sendte Sager blive afhentede og Jordbærplanterne sendte til Broberg. Lev vel!
Din Jacobsen

[På langs]
x) for selv at lede Forretningen i Danmark
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carl Bloch, Ottilia Jacobsen