J. C. Jacobsens arkiv

1887-03-26

Dokumentindhold

Japetus Steenstrup takker for fødselsdagshilsen 8 marts.


Transskription

26/3 87
Frederiksborggade 18/2

Kjære Jacobsen !
For de ... venlige Lykønskninger, Du , kjære Ven !, i eget og den Jacobsenske Families Navn sendte mig d. 8de [?] være Du hjerteligst takket og ligesaa alle Dine kjære Omgivende! Det var en  ....  Variation af Ønskerne for det nye Aar at faae dem med Telegram fra Pavens eget Rom! Men den foeie [??] jo ogsaa nogen "Steuerung" til, for at faae det gamle Maskineri i Hovedet der ifjor paa denne Tid kom i Uorden - i en bedre Gænge og holde det i denne.- Det vilde imidlertid være ubilligt af mig at klage stærkt, da jo umiskjendeligt Uge efter Uge siden November Fremgang i mine Arbeidskræfters Tiltagen har vist sig, eller rettere: saa ... at jeg føle, og en Skriden fremad i

den Alder jer er og i den ... Tilstand jeg var, da Sygdommen angreb mig, jo ... er et ret glædeligt Tegn for mig; men det er den overordenlige Langsomhed og den ...... Aandstræthed, der gjør mig saa ofte mismodig
Siden November har jeg imidlertid daglig - ... kun med en ganske sjælden Afbrydelse - kunnet arbeide paa Museet gjennemsnitlig tre Timer paa mine videnskabelige Arbejder ... forskjellige Retninger vel at mærke og dette give mig idetmindste et ... Udseende af at være endnu i live [?] ...
Dette har baade godt og ondt ifølge med sig, og flere Uger har jeg maattet anvende mine sparsomme Kræfter paa Bedømmelse af til Vid. Selsk. overgivne[?] Afhandlinger, Bedømmelser, der forresten ogsaa skulle være veiledende [?] for Carlsbergfondet, dersom ogsaa dettes Kræfter maatte faa stor, ....

ønskede for det større Formaals Opnaaelse.-
Haabende paa en stadig om end langsom Fremgang i Helsen [??] og følende forud den Styrkelse, som Eders og andre kjære Venners Ønske til det nye, det 74de Aar, give mig, fortsætter jeg derfor, saa godt jeg kan ! -
At Eders Reise er gaaet saa vel har ret glædet os, og vi følge med dens Begivenheder med stor Interese, forsaavidt vor kjære Sophie, som I have saa venligen taget med Eder paa denne storartede Udflugt .... alle ... meddelt os disse. Lad mig endelig see, at I redde Eder igjennem det  ... Klima, der ... ogsaa vil besøge Syden ,- lad endelig ikke Smaaforkjølelser i .... sig op til Feber; det gjøre de for et godt Ord og det gjør de lumskeligen! Mange kjærlige Hilsener til Din Hustru og dig, til Frøken Berthelsen og Sophie til Carl og Hustru....
Igaar glædede Sophie os med Efterretningen om at Ankomsten til Athen var meldt pr Telegram,
Japetus Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek