J. C. Jacobsens arkiv

1881-05-15

Dokumentindhold

Om et for dyrt billede af Sonne.

Transskription

Carlsberg 15 Mai 1881.
 
Herr Etatsraad Meldahl.
 
Jeg er bleven noget forbløffet ved at erfare, at Sonne forlanger 3300 Kroner for det omtalte Billede, hvilket betydeligt overstiger hvad jeg havde tænkt, at det kunde koste og jeg troer derfor for mit Vedkommende at maatte stille denne Sag i beroe. Dersom Sonne senere vil tilbyde Museet dette Arbeide, som vel er interessant, men i flere Henseender svagt, for en rimelig Priis, bliver det Museet, som maa tage Beslutning om det kan og vil kjøbe det.-
Hvad Installerings Udgifterne angaaer, betragter jeg det som vedtaget af Museumsbestyrelsen, at de tager de nævnte Arbeider i Deres

Haand og at Udgifterne dertil forskudsviis udredes af de Midler, der ere til Deres Disposition til Konge- og Prindsessefløiens Restauration, imod at jeg (eller maaske formelt Museet) senere refunderer Beløbet. Jeg siger: "formelt", da det kan forudsees, at det Extratilskud af 10,000 Kroner, som jeg har tilsagt Museet, ikke vil strække til, især dersom den omtalte Samling af kobberstukne Portraiter bliver kjøbt.
Hvad Istandsættelsen af de ældre Malerier angaaer, veed jeg ikke om Worsaae har truffen Aftale med Konservator Petersen, hvilket jeg syntes han talte om, men De vil jo nok være opmærksom paa, at der i denne Henseende ikke indtræder nogen Kollision.-
 
Deres meget hengivne 
 
J. C. Jacobsen
 
glem ikke Deres Regning over vore Befordrings og Fortæringsudgifter i Fredags.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, Mæcenvirksomhed