J. C. Jacobsens arkiv

1884-05-15

Dokumentindhold

Udkast til brev om tillæg til Meldahls honorar.

Transskription

15/5 1884

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Jeg har nylig et Par Gange været paa Frederiksborg og glædet mig over Deres nu fuldførte Værk. Der gives maaske flere som bedre kunne vurdere dette, men Ingen som i høiere Grad kunne paaskjønne den Kjærlighed og Flid hvormed dette Arbeide er udført og den sjældne og her hos os enestaaende Energi og Selvopofrelse hvormed saa stort et Værk i saa Kort Tid er fuldført. Da jeg hører, at De først kommer Hjem i Begyndelsen af Augu Juni og jeg reiser herfra d 3die er der saaledes ingen Udsigt til at jeg kan tale med Dem før efter min Tilbagekomst i Slutningen af Juli men saalænge kan jeg ikke vente med at bringe Dem

min hjertelige Tak for den Maade hvorpaa De, langt over mine dristigste Forventninger, har bragt det mig saa kjære Frederiksborg i en Skikkelse, som vækker almindelig Beundring, men som ikke kan glæde Nogen mere end mig.
Tillad mig da at give denne min Glæde et synligt Udtryk i Gjerning ved at sende Dem et Tillæg til det Høist beskedne Honorar De har beregnet Dem for dette omfattende og anstrengende Arbeide og modtag som en Erindring onm den Tid vi have virket sammen for dette skjønne Foretagende hoslagte Anviisning, som min Bogholder vil udbetale Dem uden han veed hvilken Bestemmelse Beløbet har.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsberg Arkiv
Frederiksborg Slot