J. C. Jacobsens arkiv

1886-07-12

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Meldahl om Axel Malmgrens kopi af Carl v. Manderns portræt af Chr. 4 i Stockholm og en kopi af et maleri af Frederik 2den. Han foreslår, at de begge hænges op i Riddersalen på Frederiksborg Slot.

Transskription

Carlsberg 12 Juli '86
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Det beroligede mig idag af min Kudsk at høre, at han havde seet Dem gaae i Bredgade, saa at jeg tør antage, at Deres upasselighed er overstaaet. Jeg har havt saa travlt, at jeg ikke endnu har været i Frederiksborg og jeg veed ikke om jeg kan komme derud i denne Uge, hvorefter jeg længes. Jeg har nu den Fornøielse at meddele, at Carl v. Mandern's prægtige Billede af Christian 4de i Stockholm nu ogsaa er copieret af en Maler Axel Malmgren og at Grev Rosen har

meddelt mig, at han er særdeles tilfreds med Udførelsen af Copien. Saavel denne som den i Foraaret udførte Copi af Frederik d 2den er afsendt fra Stokholm og kan saaledes i de nærmeste Dage ventes hertil, hvorefter jeg strax sender begge Billeder til Frederiksborg. Jeg beder Dem derfor at give Holck Ordre om hvor de skulle ophænges. Er det ikke bedst at de komme op i Riddersalen ?
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed