J. C. Jacobsens arkiv

1882-05-19

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Meldahl om konstruktionen af tørre mure i Museumsbygningen i Botanisk Have i København med henvisning til Michelangelos arbejde i det Sixtinske Kapel.

Transskription

Carlsberg 19 Mai 1882

Hr Etatsraad Meldahl
Jeg maa beklage at jeg savner Erfaring til at give et paalideligt Svar paa Deres Spørgsmaal, men jeg frygter rigtignok for at et Mellemlag, som det paatænkte af Asphalt og Kork ikke vil danne sikkert Underlag for Kalkpudsen. Naar et saadant Mellemlag ikke bliver rigelig tykt, vil det ogsaa neppe beskytte Vægfladen tilstrækkeligt mod en Afkjøling der kunde bevirke Bedugning. 
Men kan der ikke ledes Varme ned i det hule Rum i Ydermurene? Ved den af mig projecterede Museumsbygning med Auditorium i den botaniske Have havde jeg i Planen anbragt en Skal af hule Muurstein i nogle Tommers Afstand fra Ydermuren med Opvarmning af det hule Mellemrum

for hurtigt at gjøre de indre Rum navnlig til Bibliotheket og Herbarie-Samlingen, fuldkommen tørre og for at forebygge Bedugning af Væggene i Auditoriet. En saadan fritstaaende Skal af Muurværk er saavidt jeg erindrer anbragt paa den Endevæg idet Sixtinske Kapel, hvorpaa Michel Angelo malede "Dommedagen".

Deres hengivne
J. C. Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Botanisk Have