J. C. Jacobsens arkiv

1847-06-22

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

P. W. Jensen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens bestilling af diverse kobberkedler til Carlsberg. 

Transskription

Undetegnede udbeder sig snarest muligt forfærdiget og senest inden Udgangen af August Maaned d. A leveret følgende Kobberarbeider.
 
1. En Bryggerkjedel 4 Alen i kvadrat (tegning) og 1 Al 16 Tom dyb med en 6 Tom bred udbøiet Rand foroven og en Jernskive rundt om Siderne paa Midten. Midt i Bunden skal være en Forsænkning 12 Tom. i Diameter og 1½ Tom dyb.- Siderne skulle 6 Tom fra Overkanten trækkes 1 Tomme indad.
[her tegninger]
 
Bunden skal bestaa af .. Plader, hver 38½ Tomme i kvadrat (symbol).Der bliver saaledes 4 3/4 til Vexel og 5 Tom til Opkrympning. Midtpladen skal have en Tykkelse af 4 Linier eller en Vægt af c 164 # (pundtegn); de 4 Hjørneplader skulle have en Tykkelse af 2½ Linier eller en Vægt af c ..03 # (pundtegn) hver; de 4 Mellemplader skulle være 3 Linier Tykke og have en Vægt af 123 # (pundtegn). Siderne skulle være 1 1/3 Linie Tykke i alt veie 650 # (pundtegn).Hele Kjedlens Vægt med ... maa ikke overstige 1830 # Kobber
______________________
2. En Vandkjedel, 3 Al lang, 1 3/4 Al bred og 1 1/4 Al dyb med Hanerør (Ilden skal kun virke under Bunden).Denne Kjedels Vægt m Nagler maa ikke overstige 288 #
 
3. En Urtbeholder 3 Al lang, 1 3/4 Al bred og 1 Al dyb, bestemt til at nedsætte i Jorden og ... Dens Vægt maa ikke overstige 240 #


4. En Siebund c 9 kvadrat (symbol) Alen stor med Huller i 2/3 Tommers Afstand, 1/3 Linie i Lysningen foroven og forresten efter den lever(ede) Prøve. Bunden skal bestaae af     Stykker, hver
For samtlige ovennævnte Kobberarbeider, der udføres forsvarligt af haardt valsede Plader af Agent Suhr's Fabrik betaler jeg 4 Mark og 8 Skilling pr Pund.Vægten maa ikke afvige mere end    fra den ovenangivne Totalvægt for hvert Arbeide.
 
Kjøbenhavn d 22de Juni 1847
 
J. C. Jacobsen
Brygger
 
 
S. T
Herr Kobbersmedemester P. W. Jensen
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carslberg arkiv. CM 411
Bryggerkedler, inventar