J. C. Jacobsens arkiv

1869-02-11

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om Carls forestående ophold i Burton og hans møde med C. J. Hambro og hvorledes denne skal tiltales.

Transskription

Tirsdag Middag d 11/2-69
 
Kjære Carl !
Etatsraad Suhr imødekom strax med stor Beredvillighed min Begjæring om hans Bistand til at introducere dig hos Allsopp ved Baron Hambro's Hjælp.
Han har nu skrevet egenhændig til Hambro og anmodet ham om at gjøre hvad der staar i hans magt for at aabne Dørene for Dig og Suhr tvivler ikke om at han vil gjøre det, da Suhr er meget sparsom med at trække den Slags Vexler paa ham; kun i ganske særlige Tilfælde. Han troer ogsaa nok at Hambro's Indflydelse er saa stor, i alt Fald ved at sætte andre, endnu stærkere Kræfter i Bevægelse, at Maalet skal kunne naaes.-
Det er nødvendigt at Du selv tager til London og gjør Hambro din Opvartning hvorvom han ved Suhr's directe Skrivelse

[På langs] Jeg sender med næste Dampskib Frugtskaalen til Theilmann med et Taksigelsesbrev

er orienteret. Som Introductions- eller "Creditiv" skrivelse for Dig hos Hambro medfølger hoslagte ligeledes egenhændige Brev til ham fra Suhr, som Du altsaa maa overlevere ham personligt.-  Da Hambro er dansk af Fødsel formoder jeg, at han taler dansk med Danske; men søg dog, at faa at vide om han hellere vil tiltales paa engelsk eller fransk; isaafald maa Du vel bruge det sidste. Veed Du hvorledes en Baron tiltales eller omtales paa Engelsk ? En engelsk Baronat benævnes "Sir" med Tilføining af Fornavnet; men hvorledes en Viscount, Marquis osv. benævnes veed jeg ikke; jeg troer de kaldes "Lordship". Som jeg i mit sidste Brev sagde Dig, vil jeg raade Dig tillige at søge at faae en Anbefalingsskrivelse fra Westenholz hvilket altid giver en forøget Vægt og Westenholz vilde maaskee ikke engang synes om, at Du forsmaaede hans Anbefaling. Derimods. 3skal Du ikke tale til Hambro om at Du vil søge Westenholz's Bistand.
__________________
Men dersom dine Venner Hatt og Sedlmayr nu ikke kunne komme ind hos Alsopp, skal Du saa alligevel forsøge det? Jeg svarer ubetinget Ja! thi dér kan Du bedst erfare ikke alene hvorledes det bedste Ale i Verden Brygges, men ogsaa hvorledes Handelen dermed drives, hvilket er ligesaa vigtigt som det første. Du gaaer dermed ganske vist Glip af den Fordeel, at arbeide hele Dagen sammen med dine Vener, hvorpaa Du med Rette lægger stor Vægt, men Du kan dog conferere med dem om Aftenen og udvexle Iagttagelser og Betragtninger med dem. Dersom det ikke kan lade sig gøre, at dele Studietiden hos Allsopp i 2 dele, vil et Halvaar fra 1ste Marts ikke naae længere end til ult. August, hvilket ikke vil være tilstrækkeligt og der bliver da ikke Andet for end at betale for et heelt Aar. At tale om kortere Terminer, f Ex 3/4 Aar vil vistnok betragtes som smaaligt og gjøre et uheldigt Indtryk.

Skulde Du bestemme Dig til at gaa til et Porterbryggeri i London først, maa Du alligevel gaae til Hambro og udrette dit Ærinde og bede om hans Intervention, men sige ham, at Du har forandret din plan og først vil benytte hans Anbefaling senere. Du maa da lade ham selv bestemme om han vil give Dig den strax eller lade dig komme igjen for at faa den til den Tid, da du har brug for den.- Maaskee var det dog bedre, ikke at tale til Hambro om Opsættelsen og at benytte hans Anbefaling strax til at faae Allsopps Tilladelse til at komme som Pupil hos ham til Efteraaret.Nu ligger Suhr's Brev frisk foran Hambro og dette Øieblik er det vist bedst at benytte. Har Du saa, ved Hjælp deraf faaet Allsopp's Tilladelse til at komme, er det jo en Slags Kontract, som han neppe senere bryder.Dette vil vel kræve en Frem- og Tilbagereise, men dette kræver jo ikke lang Tid eller stor Udgift. Da jeg ganske maa billige din Hensigt at benytte Leiligheden til Sommer til at reise omkring og

besee forskjellige Bryggerier i England og da jeg troer, at en saadan Feriereise bedst kan skee medens Du er pupil i et Porterbryggeri hvor Vanskeligheden sikkert ikke er saa stor som hos Allsopp, forekommer det mig heldigst om Du kunde komme til London først og have det sidste Halvaar samlet hos Allsopp. Men Du maa jo selv bedst kunne dømme derom.
_____________
 Om de Ølprøver, Du sendte mig, troer jeg at have sagt at jeg syntes meget godt om Youngers Brown stout-Porter. Derimod behager den anden Porter-Prøve med Mærke "Imperial" paa Proppen mig ikke synderligt. Hvorfra er den?------ En Ale Prøve (strong Ale) mærket "Rutherford" (hvorfra?) finder jeg meget behagelig, naar man kun drikker lidt deraf. Den ligner Youngers strong Ale, men er klarere. Bass's pale Ale har jeg kun smagt een Gang og da forekom den mig ikke at svare til hvad jeg har drukket i Udlandet at dette Mærke, den synes ikke saa liflig.- Jeg skal naturligviis gjentage Smagsprøverne.

Jeg kan bringe Dig en Hilsen fra Fritz Hartmann, Cand jur med 1ste Characteer, hvem jeg i Aftes traf i Middagsselskab hos den elskværdige General Jonquières. Fritz H nu en meget vakker ung Mand er nemlig forlovet med en Datter af Generalens Broder Justitsraad J. Det gaar rask med Middagsselskaberne i denne Tid. Paa Torsdag skal jeg til Professor Clausen, hvortil jeg glæder mig.
_______________
Jeg haaber at Du har moret Dig godt i Aftes paa Ballet i Edinburgh og at Du ikke har truffet paa altformange "Brolæggerjomfruuer" saa at Du har kunnet medtage et behageligt Afskedsindtryk fra Skotland. Af den Slags Fornøielser kan Du vel neppe vente mange i England, men det vil dog maaskee beroe paa, om Du benytter leiligheden til at gjøre Bekjendtskaber itide.fra din Moder skal jeg hilse Dig. Hun har ikke Leilighed til at skrive idag. Lev vel!
Din Jacobsen
[På langs] 
'Glem ikke saasnart Du kan at sige os hvorhen vi skal sende det næste Brev, thi nu veed vi jo ikke hvor Du er.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton on Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Rejse, uddannelse