J. C. Jacobsens arkiv

1868-05-19

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. skriver om bryggeriforhold i Micholoup i Saaz i Böhmen. Om Japetus Steenstrups og Rasmus Nielsens udnævnelse til æresdoktorer i Lund og om Michael Lunns afgangseksamen. Om et nyt kreditiv sendt til Strasbourg og hvorledes det skal endorseres. Om indsamling til et monument for af Frederik VII (Bissens rytterstatue). 

Transskription

d 19 Mai 1868.  
 
Kjære Carl!
Idag modtoge vi dit Brev fra Tøplitz. Jeg seer deraf, at Du ikke har modtaget vort Brev i Prag, men haaber at det senere er kommet Dig ihænde. Fra Grosserer Melchior skal jeg takke dig for dine Meddelelser om Frøken Ungerer, hvorover han blev meget glad. Den unge Frøken Wegmann skal nu i næste Maaned reise til München. Jeg tænker at denne Tjeneste, Du har bevist Melchior, kan blive Dig til Nytte i England, hvor hans Forbindelser maaskee kan skaffe Dig Introduktioner.- Jeg har endnu ikke talt med ham derom, men vil med det Første bede baade ham og Adler og Suhr og maaskee Burmeister om Anbefalingsbreve. Desuden har jeg Pontoppidan og Westenholz samt gamle Aird i London, paa hvis Venskab jeg ligeledes kan stole.- Det var Skade at Du ikke fik talt med gl. Sedlmayr om Bryggerierne i England, men de Oplysninger

han kunde give, antager jeg, at Du har faaet gjennem Sønnen.- Nu sender jeg ham en af Dagene Biscuitfigurene.- Kaffekanden til Gloxin har jeg kjøbt - meget smuk -  og venter blot paa Underretning om Indskriften.
_______________________
 
Din Meddelelse om Gjäringskjelderen i Micholoup  interesserede mig overmaade meget. Den maa være fortrinlig til Sommerbrygning. Kun fatter jeg aldeles ikke til hvad Nytte man har gjort den saa høi og stillet Karrene saa høit.- Jeg har heller ikke nogetsteds i Tydskland seet at Gjærings Kar stode saa høit.- Jeg er nu definitiv bestemt paa at sætte min Gjæringskjelder i Forbindelse med Vinterkjelderen i den søndre Lagerbygning og anbringe saamange Gjærings Kar deri, at jeg kan gjære Sommerøllet ved 2-3 R. i 14-20 Dage. Maaskee vil jeg ogsaa anbringe Iisbeholderen deri for at holde Kjelderen Kold i den sidste Foraarsmaaned. Med mit Svaleapparat til det ud-gjærede Øl er dette dog mindre nødvendigt da jeg er meget tilfreds med anvendelse af

Iis-Svømmere i Gjærings Karrene.-Tak for Vand-analysen. Jeg seer deraf at Vandet i Münchens Brønde ikke er saa kalkholdigt, som jeg forestillede mig, at det maatte være i München, hvor hele Omegnen i en betydelig Dybde bestaaer af Kalk - "Geröll". Analysen svarer næsten til Vandet i min øverste Brønd, som har 0,0002 mineralske Bestanddele, Kulsuur Kalk og lidt Magnesia. Vandet i min Dybe Brønd i Haven bliver i denne Tid analyseret og jeg skal sende dig Resultatet. Jeg veed, at det indeholder megen svovlsuur Kalk.
____________________________________________
 
Fra Michael Lunn skal jeg hilse Dig. Han er nu Cand Juris med et fiint Laud. Han havde 11 Laud af 13 Hovedcharacterer! baade han og hele Familien ere naturligviis meget glade.- 2 af dine Bekjendte, Hørring og Fr. Hartmann have ogsa faaet Laud til jurudisk Examen. Jeg skal ogsaa hilse dig fra Boje, som for faa Dage siden er kommen hjem fra Rom. Han har naturligviis havt megen Fornøielse af Reisen, skjøndt han har været meget Bundet

af hans Reiseselskab, da Fru Voigt er meget sygelig og ikke lidet sær og vanskelig, saa at han har maattet give Afkald paa meget. Han har saaledes f. Ex. ikke kunnet komme til Albano og Frascati, endsige til Tivoli. Han beklagede sig dog aldeles ikke derover, men jeg kunde dog mærke, at han stærkt havde følt Trykket.- Lind og hans Kone reise sidst i næste Uge til Paris. De vare i Forgaars med os i Skoven og spurgte om de ikke kunde træffe Dig f. Ex. i Cöln, hvilket vi sagde ikke lod sig gjøre.- Men da vi idag af dit Brev seer, at Gloxins Bryllup er blevet noget udsat, faldt det os ind, at Du maaskee kunde benytte de Dage, Du maatte vente i Strasbourg til en Udflugt til Paris, hvor det vist vilde fornøie Dig at træffe Linds. De komme imidlertid allerede til Paris d 1ste Juni og tænke ikke paa at blive der mere end 14 Dage. Frantz og Augusta tænke ogsaa paa en ganske kort Udflugt til Dresden efter Pintsen, men det er endnu ikke afgjort om de komme afsted

II
og det vil i alt Fald blive for seent til at Du kan træffe dem.- Jeg skal nu sende Dig poste restante til Strasbourg en Vexel paa Koenigswarter paa 1500 francs, hvis Beløb Du kan hæve enten hos Gloxin eller en Banquier i Strasbourg eller i Paris, hvis Du tager dertil. Dersom Du sælger den til Gloxin eller en Banquier, skal den endorseres, d.v.s Du skriver bag paa den, paatvers af Papiret paa den ene Ende: "Payez à l'ordre de Monsieur (eller Messieures) NN à Strasbourg. Valeur recue Strasbourg d .. Juni 1868.
Charles Jacobsen".
Hæver Du derimod Pengene hos Koenigswarter skriver Du blot bagpaa, paatvers, dit Navn. Dersom Du kommer til Paris og træffer Linds, bør jeg dog sige Dig, at Du vel kan være vis paa en venlig Modtagelse, men

dersom der skal komme et utvungent og hjerteligt Forhold tilstede, maa Du gjøre Fru Lind en Undskyldning, der viser hende at Du fortryder at have krænket hende og at Du ikke nærer krænkende Tanker om hende, thi hun har med kjendelig Allusion til Dig ved en given Leilighed betonet, "at man ikke kan nære Venskab for Nogen om hvem man er i Tvivl om, at han nærer Agtelse for En".
Jeg er imidlertid overbeviist om, at der kun behøves faa Ord for at hæve enhver Tvivl og Misstemning.-
Anna Nielsen har været temmelig syg af en Halsbetændelse, men er nu i god Bedring.I næste Uge skal Rasmus Nielsen, Japetus Steenstrup og flere Professorer til Lund for i Anledning af Universitetets 200 Aar Fest at creeres til Æres-Doctorer. Japetus skal tillige creeres til Dr philosophiae og skal have 2 "Doctorhatte", hvortil han har maattet

sende Maal af sit Hoved til Lund! Han loe hjerteligt derad, da han idag fortalte mig det.-Endeel Mænd i Kbhvn, hvoriblandt jeg selv, have nu sat sig i Bevægelse for at faae et Monument for Frederik VII - Bissens Rytterstatue - udført og opstillet i Bronze og Indsamlingen dertil skal foregaae paa Grundlovsdagen d 5 Juni. Vi haabe at det vil lykkes at faae en 50,000 Rdlr samlet paa den Dag, hvormed Foretagendet vil være sikret.- Jeg besøgte forleden med Architect Herholdt den nye Bankbygning, som han har opført ifjor af Muur og Jernbjelker. Det var meget interessant at sammenligne hans Konstructioner med mine samtidige, da ingen af os havde faaet Leilighed til at see den Andens eller at conferere derom. Han besaae ogsaa forleden Carlsberg og

yttrede da, at han vilde have ønsket at han havde kjendt min Konstruction og de franske Jernbjelker, da han i saa Fald kunde have gjort flere Ting bedre og billigere. Deri maatte jeg give ham Ret, da jeg nu saae hans Bygning.- Hermed maa jeg slutte.
Hvorhen skal vi skrive næste Gang?
Din Jacobsen
Din Moder skriver selv et lille Brev.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, venskab