J. C. Jacobsens arkiv

1884-12-03

Dokumentindhold

Om et møde med indenrigsministeren.

Transskription


 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Næst at takke for de tilsendte interessante Oplysninger fra Stockholm skal jeg tilføie at jeg kan være hjemme til Deres Tjeneste til hvilken somhelst Tid paa Løverdag, men at jeg finder det naturligere at jeg, som er kjørende, kommer til Dem, f. Ex. i Middagsstunden Kl. 1½. - Vi træffes forresten sandsynligviis i et Møde i Frborg.bestyrelsen paa Fredag hos Worsaae, hvor vi da kunne aftale det nærmere om Mødet paa Løverdag.- Jeg troer at Indenrigsministeren vil være ligesaa elskværdig ved Museumsbestyrelsen som han var ved mig.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
d 3/12. 84.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie