J. C. Jacobsens arkiv

1860-01-30

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen udsætter endnu en pris for bedste forslag til rekonstruktionen af Chr. IVs bedekammer i Frederiksborg Slotskirke.

Transskription

Kjøbenhavn d. 30 Januar 1860
Nr 36 a [senere tilføjet]

I Overensstemmelse med Komiteens meget ærede Skrivelse af 24 d. M. tillader jeg mig hermed at meddele mit Forslag til Redactionen af den i min Skrivelse af 19 d. M omtalte Priisopgave, hvilken jeg dog har troet at burde give en lille Udvidelse, som forhaabentlig vil vinde Komiteens Bifald.
Ved Konference med Sagkyndige er jeg nemlig bleven opmærksom paa, at der foruden den eller de Kunstnere, som maatte være istand til at give den ønskede Fremstilling af hele Bedekammeret, kan være andre, som ere i Besiddelse af Afbildninger af enkelte Dele deraf, hvilke det kunde være ønskeligt at erhverve for at fuldstændiggjøre det hele Billede. For at bidrage hvad jeg formaar til Opnaaelse af dette Øiemed har jeg nu forelaaet at give den offentlige Opfordring en dertil svarende Tilføining samt forøget den til til Komiteens Disposition Stillede Sum med 200 Rdlr.-
Mit Forslag gaar nu ud paa:

#

at de Kunstnere som ere i Besiddelse af Studier efter Christian d. 4des Bedekammer i Frederiksborg

Slotskirke, opfordres til at udarbeide og indsende til Komiteen en muligst tro og fuldstændig Afbildning af dette Kammer i dets Skikkelse før Branden.
Samtlige Vægflader saavelsom Loftet og Gulvet maae fremstilles i geometriske Tegninger efter en Maalestok af 2½ Tommer pr. Alen; desuden maa der leveres saamange Profiler og Detailtegninger i 1/4 af den naturlige Størrelse, som behøves for derefter at kunne udføre Arbeidstegninger til alle Enkelthederne.
Tegningerne maae, saavidt det er nødvendigt, være udførte med Farver og iøvrigt ledsages af de fornødne Oplysninger om Beskaffenheden og Udseendet afde Materialer som vare anvendte til Bedekammerets forskjellige Dele.
For den bedste og fuldstændigste Løsning af denne Opgave udbetaler Komiteen en Sum af 500 Rdlr Rigsmønt, imod at det Arbeide, der vinder Prisen, bliver Statens Eiendom.
Endvidere vil Komiteen for en tilfredsstillende Fremstilling af enkelte Dele af Bedekammeret, naar en saadan kan bidrage til at fuldstændiggjøre Billedet af det hele Værk, tilstaae en efter Arbeidets Omfang og Betydning afpasset Godtgjørelse.
Arbeiderne maa være indsendte til Komiteen forinden d 1ste September October [indsat over September] 1860.

#
Idet jeg overgiver dette mit Forslag til den ærede Komitees Overveielse og videre ...

har jeg kun den Bøn at tilføie, at min Virksomhed i dette Anliggende ikke maa blive offentlig omtalt.-

De Arbeider, som i Anledning af denne Opfordring forhaabentlig ville indkomme og blive det Offentliges Eiendom, maa selvfølgelig staae til Komiteens Tjeneste naar og saalænge der ved en Restauration af Bedekammeret bliver Brug for den. Iøvrigt er det mit Ønske, at de maae blive afgivne til og bevarede i en af vore offentlige Samlinger for at bidrage til at vedligeholde Mindet om Christian d 4des berømte Værk.-

Ærbødigst
J. C. Jacobsen

Til 
Komiteen til Modtagelse af .... bidrag til Frederiksborg Slots Gjenopførelse.
Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet. Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse. Bilag til forhandlingsprotokol.
Frederiksborg Slot