J. C. Jacobsens arkiv

1882-04-15

Dokumentindhold

Om Frederiksborgmuseets regnskaber 1882-1883 og planlagte erhvervelser.

Transskription


 
Carlsberg 15 April 1882
 
TilBestyrelsen for Frederiksborgmuseet.
 
Efter Løfte fremsender jeg hermed Bogholderens Extract af Regnskabet for Halvaaret 30/9. 81 til 31/3. 82 hvoraf det sees, at der til 31 Marts allerede var forbrugt af det nybegyndte Halvaars Indtægt Kr. 6.949,63 hvorefter Kassebeholdningen ved Halvaarets Udløb d 31/3 var 10.550 Kr 37 Øre Deraf er senere udbetalt.d. 12/4 til Hr Lehmeyer for diverse Udlæg 310,65d. 12/4 til samme for Udlæg til et Bord 100,00d. 14/4 Til Prof Bache for "de Sammensvorne" 5000=5.465,65Kassebeholdningen er saaledes idag 5,084,72hvoraf formentlig maa drages det første halvaarligeAfdrag til 31/3. 82 af Gjælden til Carlsbergfondet med 1.100Saa at den for indeværende Halvaar disponible Sum udgjør 3.984,72
Af forestaaende Udgifter til Anskaffelser af Kunstværker skal jeg bringe i erindring:Det hos Prof Bache bestilte Portrait af Admiral Suenson c.. 2000 Krdet hos Prof Bloch bestilte Maleri af Erik Glippings Mord af samme Størrelse som Baches' "Sammensvorne"... 7000 KrEventuelt et Portrait af General Jonquières... c 2000Eventuelt Indkjøb af historiske Portraiter af Enkedronningens Efterladenskaber...?
_________________
 
ærbødigst
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 28-1881-82
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie