J. C. Jacobsens arkiv

1878

Dokumentindhold

Udkast til tillæg af gavebrevet af 25. September 1876. 

Transskription

[C. F.D. 16/1877-78]
Udkast

Tillæg


Det Kongelige Videnskabernes Selskab har vedtaget følgende Tillæg til Carlsbergfondets Statuter
__
§ XV.  Fondets ovennævnte Kapital af 1 Million Kroner er med Brygger J. C. Jacobsens Gavebrev af 17 April 1878 forøget med 200,000 Kr med Pant i Eiendommen Carlsberg med Tilbehør (specificeret som i paragraf 1) næstefter ovennævnte 1 Million Kroner, hvilke 200,000 Kroner forrentes med 5% p A fra 5te April d. A. 

§ XVI.  Fondets Virksomhed udvides i Henhold til paragraf II B til Dannelsen og den stadige Udvikling af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg Slot, hvortil der i Overensstemmelse med Hs Majestæts allerhøieste Rescript af 5te April d. A. udredes et fast, aarligt Bidrag af 10,000 Kroner, som udbetales til Muæets Bestyrelse med Halvdelen hver 25 Marts og 25 September.-

§ XVII (Musæets Bestyrelse bestaaer ifølge nysnævnte Kgl Rescript af 3 Medlemmer, nemlig et af Hs Majestæt paa Kongehusets Vegne udnævnt Medlem, den Kongelige Museumsdirecteur og et Medlem af Carlsberg Fondets Direction som Videnskabernes Selskab vælger. dette Valg gjælder for vedkommende Directeurs Functionstid). (i magen med blyant: og nyt Directeurvalg har funden Sted) Naar han afgaaer foretages nyt Valg til Deeltagelse i Museumsbestyrelsen

§ XVIII Museumsbestyrelsen tilstiller hvert Aar Carlsberg Fondets Direction en Bretning om Museets Fremgang og om Anvendelsen af de til Museet udbetalte Midler, hvilken Beretning optages i Directionens Meddelelse til Videnskabernes Selskab.

§ XIX De i § XIV givne Bestemmelser om Statutforandringer gjelde ogsaa for nærværende Statut-Tillæg, forsaavidt de derpaa kunne finde Anvendelse

d....1878

Fakta

PDF
Fundats
Dansk
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, Frederiksborg Slot, Videnskabernes Selskab