J. C. Jacobsens arkiv

1880-11-08

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om brugen af navne på Carls bryggerier og privatbolig.

Transskription

d 8de November 1880
 
Kjære Carl !
 
Jeg har nu givet mig god Tid til at overveie det af dig forleden reiste Spørgsmaal om en Forandring i vor Contract med Hensyn til Navnet paa dit Bryggeri og jeg er derved kommen til samme Resultat som i fjor.
Det staar klart for mig, at det ligger i høieste Grad baade i din og i min Interesse at blive staaende ved den i Contracten trufne Bestemmelse, at det Bryggeri Du nu driver, saavel som det nye, Du har under Opførelse, herefter komme til at bære et Navn, der er saa forskjelligt fra "Carlsberg", som det af dig valgte "Albertina" og at det Øl Du bringer i Handelen, saavel her hjemme som i Udlandet, sælges under det vedtagne Navn med et Malteserkors som Firmamærke, forsaavidt et saadant Mærke benyttes.
Derimod kan jeg, som tidligere udtalt, naturligviis ikke have Noget imod at Du giver din private Bolig paa Bakkegaarden Navn af Ny Carlsberg, naar dette Navn kun ikke benyttes i Forbindelse med Bryggeriets Forretning.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-016-00024
Albertina, familiestrid, familiestriden