J. C. Jacobsens arkiv

1877-02-01

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen stiller Harald Jerichau frit m.h.t. dimensionerne på billedet, han har bestilt. Samtidig beder han Harald Jerichau om at undersøge, hvor man kan købe en kopi af 'cave canem- mosaikken' fra Pompeji, enten i Rom eller Napoli.

Transskription

Carlsberg 1 Februar 1877

Herr H. Jerichau
Rom

Det har glædet mig meget af Deres Brev at see, at min Bestilling har truffen en Opgave, som interesserer Dem og at den tillige, forhaabentlig, kan bidrage til at bringe Deres af Sorgen rystede Sind i Ligevægt. Jeg har i et langt Liv lært, at Arbeide som drives med Interesse er Livets bedste Nydelse og Lykke og dette gjælder i særlig Grad, naar man trænger til at styrkes og løftes. 
Hvad Dimensionerne, navnlig Længden, af det bestilte Maleri angaaer, anseer jeg det for rettest at overlade Bestemmelsen deraf 

til Dem selv, for at De kan have den størst mulige Frihed i Kompositionen. Jeg kan nemlig ikke forud vide, paa hvilket bestemt Sted det vilde kunne faae den heldigste Plads med Hensyn til Belysningen og i Forhold til Omgivelserne og jeg anseer det derfor rigtigere at indrette Pladsen efter Billedet end omvendt.  
Jeg har tænkt paa muligviis at anbringe en Kopi af det bekjendte Gulvmosaik fra den ”Tragiske Digters Huus” i Pompeji det saakaldte ”Cave Canem” i Gulvet i en pompejansk Søilegaard, som jeg bygget her paa Carlsberg, men er i nogen Tvivl om hvorvidt en saadan Kopi bedst kunde faaes udført 

af samme eller lignende Materiale som Originalens enten i Rom eller i Neapel. Dersom De nu leilighedsviis skulde kunde faa nogen Oplysning om hvor en Copi af nævnte Mosaik kan bestilles vil De forbinde mig med at meddele mig Underretning derom. 

Med de venligste Hilsener fra min Kone og mig til Deres Moder og Søster forbliver jeg

Deres hengivne 
J. C. Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rom
Bakkehusets arkiv. Bakkehussamlingen