J. C. Jacobsens arkiv

1882-05-25

Dokumentindhold

Om yderligere et tilskud fra J. C. Jacobsen til Prinsessefløjens færdiggørelse.

Transskription

Carlsberg 25 Mai 1882
 
Hr Etatsraad Meldahl
 
Da der ikke synes at være Udsigt til at Kunstflidslotteriet vil være i Stand til i indeværende Aar at refundere hele det Beløb, som jeg i sin Tid forskudsviis stillede til Raadighed til Fuldførelsen af Riddersalen vil det ved dette Aars Udgang sandsynligviis manglende Refusion savnes i Midlerne til Prindsessefløiens Fuldførelse. Men denne kan jo paa ingen Maade taale nogen Forsinkning da en saadan vilde medføre forøgede Udgifter og tillige en Udsættelse af Museets endelige Ordning og Aabning.Jeg agter derfor at tilbyde Frederiksborg Komiteen at udbetale den et Forskud til Fuldførelsen af Prinsessefløien af samme Størrelse, som det Beløb

der ved dette Aars Udgang maatte mangle i Refusionen af det tidligere Forskud til Riddersalen, hvilket nye eller fornyede Forskud da paa samme Maade som hidtil kan blive refunderet af Kunstflidslotteriet efterhaanden som det faaer Midler dertil.-Forinden jeg i den Anledning skriver til Frederiksborg Komiteen ønsker jeg dog at erfare hvorvidt De maatte have Noget ved dette Forslag at bemærke, ligesom jeg ogsaa ønsker at vide hvor stort det Beløb nu er, som Kunstflidslotteriet siden skal refundere.
 
Med Høiagtelse Deres 
ærbødige
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed