J. C. Jacobsens arkiv

1874-06-10

Dokumentindhold

Om fru Heibergs sygdom i Lausanne og busterne til Det Kongelige Teaters foyer. Afsluttes

Transskription


 
D 10 Juni 1874
 
Fru Etatsraadinde Heiberg.
 
Det gjorde mig overordentlig ondt at erfare, at De havde begyndt Deres ophold i Lausanne med Sygdom og Sengeliggen, men jeg haaber at denne Følge af Anstrengelser før og paa Reisen nu er vel overstaaet.-Naar jeg ikke tidligere har besvaret Deres venlige Brev, er det i Særdeleshed begrundet i at jeg har ventet paa at faae en endelig Afgjørelse af Spørgsmaalet om "Busterne", hvorom Hs Exellence Krieger foreløbig har tilskrevet Dem. Endnu er Spørgsmaalet om den egenlige Foyers Decoration, beregnet paa at modtage et større Antal af Buster, ikke afgjort, da Architecterne nødig ville opgive Deres egen, oprindelige Idee og jeg er fast bestemt paa kun at ville lade Busterne forfærdige, naar de alle, og endnu flere, kunne opstilles i den store Foyer, hvor der efter min Overbeviisning kan blive Plads til mindst 16.- Jeg har derfor endnu ikke kunnet træffe Aftale med Bissen og Stein men jeg maa dog foreløbig tale med dem
 
før jeg reiser, for at jeg eventuelt kan sende dem Bestillingen skriftligt fra Udlandet. Det glædede mig af et Par Ord, jeg modtog fra Hr Krieger idag, at erfare, at De vil tillade Bisen at gjøre den nye Buste af Deres Mand færdig efter Deres Exemplar i Marmor.Det er min Hensigt at reise herfra paa Mandag d 15de, skjøndt jeg næsten ikke indseer hvorledes jeg skal faae alle mine egne Sager ordnede til den Tid, da jeg i de sidste Uger har været aldeles overvældet af Forretninger, nærmest som Følge af den først i disse Dage fuldbragte Aflevering af Botanisk Have.Den eneste Recreation, jeg har nydt, var Nydelsen af Iphigenia paa Tauris, som glædede mig overordentlig meget, baade hvad Glucks herlige Musik angaaer og ved den i det Hele vellykkede Udførelse. Især beundrede jeg min "Veninde" Fru Erh. Hansen, som gav Iphigenia i saa ægte antik Stiil og saa storslaaet at jeg tvivler paa at man noget andet Sted kan præstere noget Lignende.
 
Hvorvidt jeg kan udstrække min Reise og om jeg kan faae den Glæde at hilse paa Dem i Lausanne, har jeg endnu ikke nogen Forestilling om, da jeg dennegang ikke efter Sædvane kan lægge nogen bestemt Reiseplan, men paa hvert enkelt Sted maa opholde mig saa længe som det er nødvendigt for at faae det tilsigtede Udbytte for Bryggeriet. Da der er meget at see og Mange at tale med rundt om i Tydskland, vil det neppe blive før i Slutningen af Juli at jeg kan naae til Basel.Hvor stor Fristelsen da vil være til at gjøre en, om end nok saa kort, Udflugt til Genfer Søens Bred, behøver jeg ikke sige, men jeg tør ikke ret hengive mig til Haabet derom.Gid De nu fuldkommen maa have gjenvundet Deres Helbred og Kræfter, saa at De kan nyde den herlige Natur, som omgiver Dem, men som dog først aabner sig i sin fulde Skjønhed og Storhed naar man kan taale Anstrengelserne ved at bestige Bjergene og betragte dem
 
nærved og fra Høiderne kaste et vidt Blik udover en Deel af Verden, hvor Menneskene og deres Værker svinde ind til Ubetydeligheder. Er der noget Sted, hvor man uvilkaarligt maa bøie sig i Ydmyghed, da er det paa slige Høider, men Tilegnelsen af denne Ydmyghed er netop i høieste Grad opløftende.Og nu lev vel! 
Med venlige Hilsener til Deres elskværdige Børn og med Ønsket om et lykkeligt Gjensyn forbliver jeg
 
Deres ærbødige og hengivne
 
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Botanisk Have, Det Kongelige Teater, filantropi, mæcenvirksomhed