J. C. Jacobsens arkiv

1882-10-22

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Ph. Heymann om anvendelse af is og vigtigheden af at holde prisen på øl nede for at forhindre brændevinsdrikkeri.

Transskription

Carlsberg d 22de October 1882

Herr Grosserer Ph. Heyman.

Det glæder mig af Deres ærede Brev at se, at De troer at have nogen Nytte af de Raad, jeg i Sommer gav dem, ved hvilken Leilighed jeg vilde ønske at have tilføiet, at man ikke bør spare paa Anskaffelsen af tilstrækkelig Iis, selv om man maa hente den fra Norge. Desværre seer jeg at De, ligesom flere af vore Kolleger ikke har fulgt denne vigtige Regel, men den nu høstede Erfaring vil jo bringe Dem til den samme Erkjendelse, som min længere Erfaring har bragt mig.-
Hvad Spørgsmaalet om Ølprisen angaaer, maa jeg gjentage, hvad jeg altsaa har udtalt for andre Kolleger, at det er fordærveligt for en Fabrikation som Ølbrygningen at forandre Salgsprisen med korte Mellemrum og at det derfor er nødvendigt at beregne denne efter Gjennemsnitsudgifterne for en længere Aarrække, hvori nogle gunstige Aar altid vexle med

nogle ugunstige. Naar jeg gjennemgaaer mine Regnskaber for de sidste 10 Aar, seer jeg, at der af disse har været 4 Aar i hvilke Malt og Humle tilsammen have været betydeligt dyrere end de efter de nu gjeldende Priser ville blive i Aar og dette Aars Priser ville kun blive henved 50 Øre pr Tønde Øl over Gjennemsnittet af de 10 Aar, saa at Gjennemsnitsprisen for de 11 Aar dermed kun forhøies med 5 Øre pr Tde. Øl. Med denne Gjennemsnitspriis er Avancen ved en Salgspriis af 18 Kr pr Tønde saa rundelig?, at den betydeligt overstiger de allerfleste, ja vistnok alle fornuftigt drevne Bryggerier i Bayern, Østerrig og hele Tydskland.-
Vi maa erindre, at Bryggerierne ere til for Publikums Skyld og at det er vor Opgave og Pligt at levere en Fornødenheds Artikel og en Lædskedrik, som kan modarbeide den ødelæggende Brændevinsdrik, saa billigt som muligt. Det har man gjort og gjør fremdeles i Bayern og Syd-Tydskland og derfor drikker dér ingen Brændeviin. Dette Exempel bør vi følge.

Ifølge de Principper, som jeg hidtil stedse har fulgt og som have vist sig at være heldbringende for Carlsberg, vil jeg derfor ikke være med til at forhøie Ølprisen af Hensyn til et enkelt mindre gunstigt Aar, der, som en nøiagtig Kalcule vil vise Dem, ingenlunde vil bringe Tab, men give en anstændig Dividende udover den normale Rente af Anlægs og Driftscapital og en klækkelig ...artisation.-
Skulle nogen af vore Kolleger være saa kortsynede, at de for at bøde paa dette Aars høie Humlepriser ville forringe Qualiteten af deres Øl, vil det blive deres egen Skade, da Publikum snart ville vide at finde de Bryggerier, der handle mere fornuftigt og disse ville høste Fordelen af de andres Feil.-
Med særdeles Høiagtelse forbliver jeg 

Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000064669
Is