J. C. Jacobsens arkiv

1875-10-25

Dokumentindhold

Om ulovlig opførelse af begskure på Carlsberg. Fra kopibog

Transskription


Carlsberg d 25 October 1875afsendt d 26 Oct. Morgen
Til Kjøbenhavns Amts søndre Birk.
Da jeg ved Retsmødet idag ikke havde Lovsamlingen ved Haanden, saa jeg mig ikke istand til nærmere at begrunde min Paastand om Frifindelse, hvilket jeg derfor udbeder mig Tilladelse til nu at gjøre. Næst at henholde mig til min mundtlige Forklaring og de afhørte Vidners Meddelelser, hvorved jeg troer at det er tilstrækkeligt oplyst, at den Forestilling om de factiske Omstændigheder, hvorpaa Tiltalen mod mig er bygget, i meget væsenlige Puncter er urigtig, tillader jeg mig for det Tilfælde, at der i Mangel af positive Lovbestemmelser, som kunne anvendes paa det foreliggende Tilfælde, skal tages Hensyn til Lovgivningens Analogi, at gjøre opmærksom paa:
1. Bygningslov for Kjøbstederne af 31/12.58 § 6, andet Stk, sidste Punctum, som efter min Opfattelse gaaer ud paa, at et aabent Skuur, hvilende paa Træpiller og ikke over 4½ Al høit, ikke er underkastet de i 1ste Punctum givne Forskrifter om brandfrit Tag, om 10 Alens Afstand fra Nabogrunden og om at det intet Ildsted maa indehoolde.
2. Brandpolitilov for Landet af 2/3. 61. § 3, sammenholdt med §§ 1 og 2, som formentlig viser, at der ikke fordres "ikke Brandfarlige" Bygninger til Begkogerier, osv, naar de kun ere fjernede 50 Alen fra Nabogrunden.
3. Samme Lov § 4, som tillader Bygninger til Fyrverkerisagers Tilberedning uden Hensyn til Bygningernes Beskaffenhed, naar de kun ere fjernede 100 Al fra Nabogrunden.
4. Samme Lov § 11, som udtrykkelig tillader Anvendelsen af "brandfarlige" Bygninger til "et Fabrikbrug, som er særdeles brandfarligt paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller Beskaffenheden af det Materiale som dér forarbeides, naar Bygningen kun er fjernet over 100 Al fra det nærmeste Nabosted
s. 2
5. Bygningslov for Frederiksberg af 12/1- 58. § 5, som tillader Anvendelse af Træ til udvendige Dele af en Bygning, som ligger 10 Al fra Nabogrund.¨
6. Bygningsplan for Kbvhn og Forstæder af 17/3-56. § 86 og 87. som tillader straatækte Bygninger i en Afstand af 50 Al og Vindmøller i 30 Alens Afstabnd fra Nabogrunden.
7. Fremdeles skal jeg oplyse, at der paa en Plads paa Kbhvns Grund mellem min Have og Hr. Kaysers Vaaningshuus med Kbhvns Brandpoliti's Tilladelse er opført en heel Række af Træskure - tildeels større end det saakaldte Skuur over mine Beggryder - som benyttes til Forfærdigelse af Fyrværkerisager af hvilke Skure eet afbrændte sidste Sommer, som Følge af en Explosition uden at det offentlige lagde Hindringer i Veien for en fortsat Benyttelse af de øvrige Skure til samme Fabrikation.
8. Endelig skal jeg bemærke, at der paa min Eiendom i de sidste 5 Aar uafbrudt har været forskjellige store Bygningsarbeider under Udførelse som have været anmeldte for og staaet under lovebfalet Tilsyn af vedkommende Bygningsinspecteur, der saaledes jevnlig har havt Leilighed til og ifølge sin instrux § 1,5,6, og 7 har havt Opfordring til at "have sin Opmærksomhed særdeles henvendt paa at intet Bygningsarbeide hvortil kræves Approbation, foretages uden at saadan er erhvervet" samt til at give Paalæg om at standse eller forandre et uanmeldt eller i Strid med Lovgivningen paabegyndt eller udført Bygningsarbeide.Men Bygningsinspecteuren har ingenlunde gjort nogen Bemærkning end sige nogen Indsigelse mod den nu paatalte Opstilling af Skjærme om og over mine Beggryder, ligesaalidt som mod de øvrige midlertidige Constructioner af Skure, osv, der, som oplyst have staaet i c 1½ Aar paa et iøinefaldende Sted paa den aabne Plads mellem Bryggeribygningen og Veien, hvor de ikke kunde undgaae Inspecteurens Opmærksomhed.Naar Bygningspolitiets Organ saaledes maa antages at have fundet de under hans Øine foretagne Arbeider paa min Grund i Overensstemmelse med Loven, maa jeg derved føle mig bestyrket i min Overbeviisning om at jeg ikke har gjort mig skyldig i nogen Lovovertrædelse.
J. C.J.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA. Kopibog, kasse F 18
Carlsberg