J. C. Jacobsens arkiv

1871-10-29

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen opfordrer Japetus Steenstrup til at påtage sig hvervet som formand for komitten for Den botaniske Have, idet Johan Lange ikke ønsker at fortsætte som midlertidig formand.

Transskription

Kjære Ven!
 
Da jeg ikke var saa heldig at træffe Dig hjemme igaar og ikke veed naar det vil lykkes mig, sender jeg disse Linier for at meddele Dig at Lange under din Fraværelse har villet skrive til Comiteen for at opfordre den til at vælge en definitiv Formand, da han ikke kan paatage sig denne Post igjen.- Jeg formaaede ham imidlertid til at udsætte dette Skridt til din Hjemkomst, idet jeg lovede at vedblive at fungere saalænge. Det var nok hans og Fleres Mening at jeg skulde overtage Formandsposten, men dette veed Du, at jeg paa ingen Maade vil indlade mig paa. Der foreligger altsaa kun 2 Alternativer, enten at Du modtager Posten, eller at man beder Ministeriet at udnævne et nyt Medlem som Formand. Det Første
  
vilde aabenbart være det heldigste, dersom Du kan overkomme det, hvilket ikke vil være forbundet med meget Arbeide efter at den travle Virksomhed i den senere Tid er overstaaet.
Jeg har ikke Noget imod at vedblive min Function som Formand i Subcomiteen og som saadan at besørge de daglige, løbende Forretninger ved Arbeidernes Ledelse og Ordning, saa at den samlede Comitee ikke vil faae meget at bestille.Imidlertid veed jeg jo godt, at Du allerede har saameget at gjøre udenfor din egenlige videnskabelige Virksomhed at det maaske er Synd at paalægge Dig mere og jeg tør derfor ikke rette saa stærk en Opfordring til Dig i denne Henseende, som jeg gjerne vilde. Dersom Du afslaaer at modtage Formandsposten, kan der jo ikke være Tale om nogen Anden i Komiteen

og der maa i saa Fald tænkes paa hvem man kunne ønske, hvorom der da maatte tales med Ministeren.
Nu beder jeg Dig overveie disse Alternativer og sige mig Din Mening derom.-
 
d 29 Octob 71.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen

Herr Etatsraad J. Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, mæcenvirksomhed