J. C. Jacobsens arkiv

1879-01-13

Dokumentindhold

Om kopien af maleriet af Josias Rantzau i Versailles.

Transskription

Paris, Boulevard Rochechouart 3513 d Jan. 79"Il dispersa partout ses membres et sa gloire, Tout abbatu qu'il fut, il demeura vainquer, Son sang fut en cent lieux le prix de la victoire. Et Mars ne lui laissa rien d'entier que le coeur"Saaledes lyder Overskriften over Rantzaus Portrait, den berømte "Josias comte de Rantzau Maréchal de France 30 Juin 1645, kors 1650".-Billedet (Copien) blev allerede fuldført i Begyndelsen af Januar Maaned, henstaar nu i Versailles for at tørre men kan nu forsendes naar det skal være, for den Sags Skyld, da det vel dog bliver rigtigere at sende Billedet opspændt i en Kasse; jeg skal dog have flere Billeder hjem henimod Udstillingstiden, saa kan de alle gaae sammen, og man slipper for den altid uheldige Sammenrullen.Jeg takker Dem meget for de tilsendte 4000 Frcs, som jeg rigtig har modtaget - men forresten ikke burde haves. 2haft førend De havde faaet og set Billedet. _ Naa! Jeg troer forøvrigt ikke at Copien vil skuffe dem.Jeg arbejder for Tiden paa et Billeder til Salonen, et Billede som man vist vilde blive meget forfærdet over hjemme, idet det er 2 splitternøgne Figurer, Dapnis et Cloe - et meget uskyldigt Motiv forøvrigt. Jeg maa arbejde meget strængt, for at faa det færdigt i rette Tid, faaer ikke et Øjeblik til overs til at paatage mig Noget derudover inden jeg faaer set Tiden an. Jeg har iøvrigt talt med Bonnat om Sagen, men han tvivlede meget paa at Madame Thiers, som gjør Portrætet, vilde give Tilladelse til at tage en Copi deraf. Og selv om Tilladelsen kunde udvirkes - nærmest igjennem Gesandtskabet - spaaede han mig meget lidt Fornøjelse deraf da som han sagde: Madame Thierss. 3 vil hænge over Dem hele Tiden "et elle est excessivement ennuyeuse".- I alle Tilfælde vilde jeg takke Dem hvis jeg maa opsætte mit endelige Svar til et senere Tidspunkt. Jeg er nemlig ikke fri for at have Lyst til dette Arbejde, hvis Omstændighederne kan lempe sig.Med særdeles Højagtelse
P S Krøyer

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
FA 2-008-00021, kasse F 4
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie