J. C. Jacobsens arkiv

1878-01-09

Dokumentindhold

J. L. Heiberg er syg og sengeliggende. J. C. Jacobsen ønsker hende godt nytår og god bedring.

Transskription

Kjære Fru Heiberg

Det var med blandede Følelser jeg modtog Deres hjertelige Nytaarshilsen til mig og mine, thi ligesaameget som dette Vidnesbyrd om Deres Venskab rørte mig, ligesaameget bedrøvedes jeg over at erfare at De lige siden Juul har været syg og endnu maa holde Sengen. Gid at Deres Haab om at Upasseligheden har culmineret maa vise sig velbegrundet, saa at Deres Venner snart igjen kunne have den Glæde at see Dem ligesaa frisk og livskraftig som i hele det sidste Aar! 
Jeg har været meget utaalmodig over at den ene Dag er hengaaet efter den anden, uden at jeg har været istand til at komme til Byen og hilse paa Dem ved Aarsskiftet, men jeg anede ikke, at mit Ønske om at see Dem og tale med Dem dog vilde være bleven skuffet.

Indtil jeg - forhaabentlig snart - kan bringe Dem min Hilsen personligt, beder jeg Dem hermed modtage Forsikkringen om min varme Paaskjønnelse af Deres venlige Sindelag imod mig. Jeg er vistnok i det Hele altfor lidet modtagelig for Paavirkning af Andres Dom over min Færd, men der er dog Enkelte, og til disse hører De fremfor Nogen, hvis Bifald jeg betragter som en misundelsesværdig Lykke, selv om jeg erkjender, at denne Lykke er større end jeg fortjener, men netop derfor maa jeg være Dem dobbelt taknemmelig.

Deres med sand Ærbødighed
hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 9 Januar
1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Selskabsliv, filantropi