J. C. Jacobsens arkiv

1869-02-25

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om J. C. Jacobsens planer om at rejse til England og forventningerne til Hambro.

Transskription

Torsdag Aften 25/2
 
Kjære Carl!
Siden vi modtoge dit sidste Brev fra forrige Torsdag, har jeg gaaet i spændt Forventning for at erfare Udfaldet af Hambro's Bestræbelser hvortil jeg endnu har betydelig Tillid, da jeg veed hvilken Indflydelse et stort Navn og store Forbindelser have i England.-
Skade var det at Mr Smith sendte sit Brev iforveien og fik et Afslag, thi et saadant forøger altid Vanskeligheden ved senere at faae det forandret til et Ja!
Jeg kan nu ikke vente længere paa Resultatet, naar dette Brev skal naae Dig paa din Fødselsdag.- Mit første Ønske paa denne dag er, at den maa see Dig som Pupil i Allsopps Bryggerie. Det næste er, at Du i hvert Fald maa faae tilstrækkelig Leilighed i det Aar, der nu begynder, til at samle de Kundskaber og Erfaringer som Du endnu trænger til for med et grundet Haab om heldigt Udfald at kunne grundlægge din selvstændige

Virksomhed, naar Du kommer hjem. Mit tredie Ønske er at jeg selv i det tilstundende Aar maa have saameget Held, at jeg kan blive istand til at skaffe Dig de fornødne Midler til dit Foretagende. Mit fjerde og kjæreste Ønske er, at Intet maa komme til Hinder for at jeg kan besøge Dig i Sommer.- Der er jo Gudskelov Intet, som kan kaste en Skygge paa min Glæde ved Tanken om at trykke Dig i mine Arme og jeg behøver ikke at sige, at jeg med hver Dag længes mere derefter.- Hvornaar dette kan skee, kan jeg endnu ikke sige. Det allertidligste vilde være i Juni, men det er muligt, at det ikke vil lade sig gjøre før i Juli. Jeg har endnu ikke talt et Ord derom til din Moder og vil heller ikke gjøre det, før jeg kan foreslaae hende at reise med den kortest mulige Frist. Thi jeg veed at Tanken derom vil beskjæftige hendes Sind i en saadan Grad, at hendes Nervesystem vil lide altformeget derunder

og aldeles berøve hende den Smule Søvn, hun nu har.- Hendes Utaalmodighed, naar hun var parat til at reise og jeg ikke, vilde ogsaa blive piinlig for os Begge. Altsaa: den fuldstændigste Taushed indtil Øieblikket er forhaanden. Heldigviis drømmer hun ikke i fjerneste Maade om min Reiseplan.- Jeg vilde naturligviis gjerne benytte Leiligheden medens jeg er i England til at see mig om i endeel af de interessanteste Bryggerier dereovre og at gjøre den Rundreise med Dig, som Du har talt om, men dette lader sig jo ikke gjøre, naar din Moder er med, thi vel taler Frøken Berthelsen, som jo i hvert Fald maa ledsage hende, ret godt Engelsk, men 2 Damer kunne dog ikke boe derovre alene, medens vi to reise omkring. Jeg tænker derfor at jeg maa indskrænke mig til en passant at see Bryggerier i London, Burton og Edinburgh og saa forresten gjøre de Udflugter som din Moder

kan taale at deeltage i til nogle maleriske Egne i Skotland og i Lake District.
Jeg tænker at kunne anvende en Maaned eller 6 Uger paa denne Reise. Naar Du er kommen i Plads det ene eller andet Sted, saa at du kan overskue Forholdene, vilde jeg gjerne vide din Mening om, hvorledes denne vor Reise bedst kunde passe med din Beskjæftigelse og dine Planer. Men naar Du skriver til mig derom, maa jeg bede Dig at sende samtidigt et langt Brev til din Moder i Konvolut til mig, thi hun er ikke fornøiet, naar jeg faaer Brev fra Dig, som jeg ikke vil vise hende og vil neppe engang lade sig tilfredsstille naar jeg forsikkrer, at det kun er Bryggerirapporter. Glem ikke det.-
_____
Jeg har sendt en Frugtskaal med Bacchantinden til Theilmann, med et hjerteligt Brev som jeg skyldte ham for hans Gjæstfrihed og Venlighed mod Dig.- De omtalte Prøver af skotsk Malt og Byg ere endnu ikke ankomne.

Dersom Du kan faae Tid, vilde jeg gjerne have en Fortsættelse af din Beretning om det Youngerske Bryggeries Brygnings- og Gjærings Praxis og om dets Indretning, men dersom Du kommer i Allsopp's eller et andet Større Bryggeri vil det jo være naturligt at Du beskriver dette. Dog vilde jeg gjerne vide hvorledes Localet er hos Younger, hvori Porter og Ale til Export ligger paa Lager, hvor dybe Kjelderne ere og hvilken Temperatur de have paa de forskjellige Tider af Aaret, samt hvorledes Fadene stables deri, om man til enhver Tid kan komme til hvilkensomhelst Fad for at undersøge det osv.- Dette Punct om Lagret af Ale er ogsaa et af de første, som jeg ønsker Oplysning om fra Burton.- Jeg beskjæftiger nemlig jevnligt min Tanke med Forestillinger om hvor og hvorledes et Bryggeri for Dig kunde anlægges eller skaffes tilveie, men jeg har aldeles ingen Forestilling om hvorvidt det f Ex kunde ligge paa et lavt Terrain i Nærheden af Havnen eller Søen osv. eller om Anvendelsen af Iis spiller nogen Rolle og om der altsaa maa tages

Hensyn til en nogenlunde billig Iis-transport eller maaske mere til en rigelig Forsyning med koldt Brøndvand.- fra Vogelius skal jeg hilse Dig, han sender Dig selv nogle Linier. Kogsbølle og Magnella have skrevet Dig til poste restante og sendt Dig , ligeledes poste restante, nogle Peberkager og Liqueur, som jeg haaber at Du har modtaget. Din Moder har sendt Dig nogle Bøger og et Par Strømper. Jeg selv har ikke Noget at sende Dig, men jeg troer ikke heller at det gjøres nødigt, for at vise at jeg med Kjærlighed tænker paa Dig paa din Fødselsdag.-
___________
Fredag Middag
Jeg modtog nu dit Brev fra Mandag, som desværre aldeles nedslog mine Forhaabninger. Det er øiensynligt at Hambro har ikke taget sig af Sagen paa den Maade som Suhr gjorde Regning paa, men derved er jo nu Intet at gjøre og det er ikke værd at tænke mere derpaa. (Har Du anmodet Westenholz om en Anbefaling? det havde været værd at forsøge. Det var jo muligt at han havde personligt Bekjendtskab

til Firmaet Allsopp osv.)- Du spørger om mit Raad, med Hensyn til hvad der nu er bedst at gjøre, og jeg kan derpaa ikke svare Andet end - som Du selv formoder - "døm selv". Kun nogle Betragtninger, som paatrænge sig, vil jeg meddele Dig. Du bør i hvert Fald opholde Dig nogen Tid i Burton, selv i et mindre betydeligt Bryggerie, hvor Du sikkert vil see det Væsentlige i den Burtonske Methode og tillige faae Leilighed til at høre Et og Andet om deres Indretning og Fremgangsmaade i de store Bryggerier, maaske ogsaa kunne besøge disse imellem og observere og maaskee gjøre Bekjendtskaber med f.Ex den pupil, der viste dig om og af ham eller Andre, der høre til Bryggeriet faae vigtige Oplysninger. (Husk ogsaa paa den Mand som Haagensen gav Dig Adresse til). Men at blive i Burton et halvt Aar under disse Forhold troer jeg med Dig at være uhensigtsmæssigt og da Du mener, at kunne lære endnu

endeel ved et fortsat Ophold hos Younger, troer jeg, at det vil være mest frugtbringende at vende tilbage dertil for at faae et fuldstændigt Overblik over den hele Forretning.- Hvorvidt det vil være mest gavnligt at Du lægger et Ophold i Burton ind imellem nu, eller at Du udsætter det til Efteraaret, kan jeg aldeles ikke have nogen Mening om.- Noget Hensyn maa der jo ogsaa tages til om Du ligesaagodt og for samme Priis kan komme tilbage til Younger til enhver Tid.- Jeg veed ikke om der kan være noget "flaut" i, at Du strax vender tilbage til Edinburgh med uforrettet Sag og umiddelbart efter at man dér har gjort Afskedsselskaber for Dig osv. Det kan nok være at Du i Sammenligning med denne sidste nydelsesrige Tid vil føle Dig noget skuffet i din Forventning om det Liv Du vilde føre, naar Du kommer dertilbage efter 14 Dages Fraværelse. Men derpaa kommer det jo ikke an.- Der er idag kommen Brev fra Theilmann (som dog ikke kan være Svar paa mit Taksigelsesbrev til ham) men dette er gaaet til Carlsberg medens jeg var paa Veien til Kjøbhavn, hvor jeg har modtaget dit Brev med Morgenposten og nu skriver disse Linier.- Skulde hans Brev imod Formodning indeholde Noget, der har Interesse for Dig, skal jeg skrive Dig til imorgen til Burton.-
Der er idag anmeldt en Pakke med Dampskibet fra Leith, som formodentlig er de omtalte Prøver af Malt og Byg.-
______________
Det falder mig ind, at det maaskee kunde være ret heldigt, om vi paa min paatænkte Reise indtraf medens Du var i Edinburgh, hvor din Moder maaskee kunde faae saa meget Selskab af vore derværende Landsmænd, at hun kunde tilbringe Tiden behageligt medens jeg gjorde en lille Bryggerireise med Dig. 
Lad mig høre din Mening derom ved Leilighed- det har jo ingen Hast- men for alting glem ikke at det maa være privatissime ogsaa for dine Venner i Edinburgh, da det igjennem

en Reisende eller Halkjær kunde komme Din Moder for Øre, at Du ventede os.
_________________
Jeg maa nu slutte, da jeg skal træffe din Moder hos Freunds, hvor vi ere indbudne til Middag.-Fra Linds skal jeg hilse Dig og lykønske Dig venligt. Fru Lind venter kun paa Brev fra Dig for at fortsætte Brevvexlingen. Lind havde forleden et lille Anfald af sit nerveuse Onde, men er nu ganske rask.
____________ 
Jeg har i Formiddag været med Høyen og den øvrige Komitee hos Marstrand og kjøbt hans store udmærkede Maleri i Paul Veronesis Stiil af den rige Mands Gjæstebud efter Parablen i Lucas Evangelium. Marstrand skal udføre de store Malerier i Universitetets Solemnitets Sal, hvortil jeg faae fortræffelige Skizzer. Opgaverne ere heldigt valgte for malerisk Fremstilling. En anden Gang mere derom.-
Lev vel! vær glad og lykkelig!
Din Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Uddannelse, rejse