J. C. Jacobsens arkiv

1882-11-22

Dokumentindhold

Lykønskninger på 70-årsdagen og tak for den tilsendte bog. 

Transskription

Carlsberg d 22d. Novbr 1882

Kjære Fru Heiberg

For det Tilfælde, at jeg ikke skulde faae Leilighed til at hilse paa Dem idag, bringer jeg Dem ved disse Linier min oprigtige og hjertelige Lykønskning i Anledning af Deres 70 Aars Fødselsdag. Jeg veed at De idag vil modtage mange Lykønskninger, der have større Betydning end min, men De maa troe, at der gives Faa, som mere dele den Glæde, som De maa føle ved at skue tilbage paa de henrundne 70 Aars rige Indhold og skjønne Frugter og ved at vide i hvilken Grad disse paaskjønnes af Høie og Lave i alle Samfundets oplyste Kredse. Idet jeg i al Beskedenhed slutter mig til den rige Strøm af Hyldest, som denne Dag vil bringe Dem, bringer jeg Dem tillige min egen hjertelige Tak for det Venskab, hvormed De har beæret mig og for de mange Indholdsrige Timer, jeg har nydt i Samtaler med Dem, hvilke høre til mit Livs skjønneste og dyrebareste Erindringer.
Naar jeg hertil føier en varm Tak for den Bog, De nylig var saa god at sende mig,

da tænker jeg ikke alene paa det nye Bevis paa Deres Venskab, som De dermed har givet mig, men end mere paa Bogens Indhold, paa Deres Røst deri, som jeg under Læsningen hører, som om De talte til mig og hvoraf jeg atter, som saa ofte tidligere, modtager Vækkelse og Belæring. Et Billede, som det, De opruller af gode og hæderlige Mennesker, der som alle Dødelige forene Fortrin og Skrøbeligheder og som derfor kunne begaae Feil, der føre til sørgelige Konflicter, men hvis ædlere Egenskaber dog ikke gaae til Grunde, saa at Fornuft og Hjerte efterhaanden seire og føre til fred og Forsoning, maa uvilkaarligt vække til Selvprøvelse og virke advarende og frelsende paa Mange, som staae i Fare for at kuldseile i Livets Storme og Mange ville derfor sikkert i Deres stille Sind takke Dem for denne Bog og for Deres advarende Røst. Tillad mig her at være Talsmand for de Mange.
Til Takken for hvad De har været og virket for Samfundet knytter sig det

inderlige Ønske, at De endnu længe maa kunne nyde Glæden over Frugterne af Deres Gjerning og bevare den sjældne Aandrighed og Harmoni i Deres hele Væsen og Virken, som Alle med Beundring see op til.
Fra min Hustru skal jeg bringe Dem de hjerteligste Hilsener og varmeste Ønsker for deres Sundhed og Lykke i de kommende Dage.

Deres hengivne og
ærbødige

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Fødselsdag, venskab