J. C. Jacobsens arkiv

1867-03-08

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. skriver om udgravning til lagerkældere, og at han vil anvende den opgravede jord til en bakke til nåletræer i haven. Om indkøb af jernbjælker hos Dupont & Dreifus. J. C. skal møde Emilie Djørup.

Transskription

Carlsberg d 8 Marts .67

Kjære Carl! 
Jeg havde egentlig helst ventet med at skrive til Dig, indtil jeg havde modtaget dit næste Brev, men jeg troer dog, at jeg bør meddele Dig Underretning om Modtagelsen af Dit Brev af 3 de. Marts og at jeg er fuldkommen tilfreds med den oprigtige og ærlige Forsikring, Du deri giver mig. At den ikke indeholder nogen Tidsbestemmelse, ligesaalidt som jeg har sat eller fordret en saadan, finder jeg ganske i sin Orden, da det alene er Tiden selv og den i Tiden foregaaende Udvikling, der kan afgjøre hvorledes man paa et kommende Stadium bør forholde sig. Derom lader der sig forud kun udtale en Formodning, men ikke noget Vist og det er saaledes betydningsløst hvad man derom vilde sige i Forveien.- Hovedsagen for Dig er jo, at Du faaer Ro til at concentrere hele Din Hu og Tanke paa det Første og Væsentlige, det at blive til noget ved din egen Anstrængelse og jeg kan af egen Erfaring sige Dig, at Intet er bedre skikket til at bringe Fred i Sindet end anstrængt Virksomhed i sit Kald. Dette er den kraftigstePå langs: Hermed er Brev, jeg veed ikke fra hvem.

og sikkreste Lægedom, ligesom det er den nødvendige Betingelse for en sund og kraftig, harmonisk Udvikling af de aandelige Evner. Det er for den erfarne Mand let at indsee, hvor viseligt Forsynet har indrettet Menneskets Vilkaar saaledes at han maa arbeide og at dette er det Første han maa tænke paa.- Du har endnu for liden Erfaring til tilfulde at kunne indsee dette; derfor kan jeg ikke noksom lægge Dig dette paa Hjærte, hvad jeg maa bebreide mig at jeg ikke tidligere har gjort indtrængende nok, idet jeg har stolet for meget paa den Indflydelse, mit Exempel alene kunde udøve.- 
Alt hvad der kan forstyrre Dig i denne Retning, maa Du med tilkjæmpet Selvbeherskelse tilbagetrænge indtil videre og bestræbe dig for at lade det hvile i Sjælens Baggrund. Det vil derfor ubetinget være gavnligt for Dig at lade alle Meddelelser til og fra Trediemand om E, (som Du har antydet) falde bort, da disse let ved en tjenstvillig confidents eller confidentes Medvirkning kunne antage fordærvelige Dimensioner og for at jeg kan have Vished for at den Prøve, Du nu har underkastet Dig, ikke skal

blive illusorisk, vil jeg opfordre Dig til at nøies med de Meddelelser om hende som Du kan faae igjennem mig.- For imidlertid ikke at sætte din Resignation paa for stærk en Prøve, vil jeg ikke ubetinget forlange - hvad der som sagt var det Rigtigste - at Du afholder Dig fra al Brevvexling med Nogen af hendes Familie, men, for at min begrundede Mistillid til visse Personer ikke skal faae Næring og for at jeg kan omgaaes dem og E aabent og hjerteligt, vil jeg bede Dig, saafremt Du skriver til Nogen af Familien, da at lade Brevet gaae igjennem mig.- Da det jo ikke kan være din Hensigt, nu at holde noget Hemmeligt for mig, antager jeg ikke at Du kan have Noget imod at give mig dette Løfte, som jeg da ubetinget stoler paa. Det samme Løfte vil jeg deels directe, deels igjennem E. en af de første Dage forlange af Familien. Hun er i disse Dage her i Kbhvn og befinder sig vel. Jeg kan først efter Søndag faae Leilighed til at tale med hende, hvilket jeg skal gjøre som om jeg var hendes Fader.

Vi have i den sidste Tid - jeg i Særdeleshed - været temmeligt hyppigt i Selskab, hvilket i i Forbindelse med Besøg i Theatret og Koncerter har anstrængt din Moders Hoved og Øine, saa at hendes Søvn ikke er synderlig god. Jeg veed derfor ikke om hun faaer skrevet til Dig. Hun har læst dit Brev Brev og er, ligesom jeg, beroliget dermed.-
Paa Mandag otte Dage begynder jeg paa Udgravningen til de nye Kjeldere. Der bliver over 350,000 Cubfod Jord at udgrave, som tildeels skulle anvendes til at danne det store Bjerg til Naaletræer og Birk i den nye Have. Muurstene har jeg tildeels kjøbt og idag har jeg skrevet til Dupont & Dreifus om (her tegning)I- Bjelker; over 800 Mètres.Jeg faaer meget travlt, baade med Byggeriet og i Haven og det er derfor fortrædeligt at Rigsdagens Forhandlinger om Hærplan, Indkomstskat, osv ville lægge Beslag paa mig til heelt ind paa Forsommeren.. Jeg længes nu efter at høre nærmere om din Virksomhed og dit Udbytte deraf.- Lev vel!
Din Hengivne Jacobsen
[På langs] Glem ikke de Oplysninger, jeg i Efteraaret bad Dig om

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Helbred, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi