J. C. Jacobsens arkiv

1880-07-19

Afsender

Christian IX

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Brev fra Christian 9 hvori det meddeles, at man vil lade V. Bissen udføre en buste af J. C. Jacobsen til opstilling på Frederiksborg Slot.

Transskription

Vi give Dig hermed allernaadigst tilkjende, at Vi i Anerkjendelse af din varme Fædrelandskjærlighed og dit opofrende Borgersind, hvorom din Virksomhed i det Almenes Tjeneste saa ofte og i saa rigt Maal har baaret Vidne, haver ladet Din Portrætbuste udføre i Marmor af Billedhugger Vilhelm Bissen, hvorfor Vi, med særligt Hensyn til den store Interesse hvormed Du stadig har omfattet Frederiksborg Slot, haver skjænket samme til det efter dit Initiativ oprettede Nationalhistoriske Museum i Kongefløjen paa bemeldte Slot, for at indlemmes i den Samling af fremragende af Fædrelandet fortjente Mænd som der i Tiden vil finde Plads.
Befalende dig Gud!
Givet paa vort Slot Christiansborg den 19de Juli 1880

"Os Elskelig 
Hr. Capitain, Dr. Phil. Jacob Christian Jacobsen 
Ejer af Bryggeriet Carlsberg 
Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand"

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA 210
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed