J. C. Jacobsens arkiv

1877-01-16

Dokumentindhold

Harald Jerichau takker J. C. Jacobsen for bestillingen af det store billede fra Sardes. Han undskylder, at han skriver så sent, men han skulle først have en skitse til maleriet færdig.
Brevet har en påskrift af J. C. Jacobsen, der refererer hans svar til Harald Jerichau.

Transskription

Rom d 16 Jan. 77
Via Ripetta 39
[J. C. Jacobsens påskrift]
Svaret d 1 Februar at jeg overlader til ham at bestemme Dimensionerne af Billedet, samt forespørger om hvor Cave Canem kan bestilles

Høistærede Hrr Jacobsen
Jeg kan ei noksom takke Dem for den Bestilling som De har gjort mig igjennem min kjære Moder.
Det er ei blot en overordentlig stor Ære for mig at burde uføre et Billede for Dem, og en Glæde for mig at kunne beskjæftige mig med en saa stor alvorlig Kunstnerisk Opgave, men

det er ogsaa for mig, netop i disse Tider, en stor Trøst og vil vel hjælpe til at drage Tankerne bort fra den mørke Jord der bærer os, og gjemmer min elskede Hustrus Hylle

Jeg har desværre ei havt Leilighed til at giøre Deres nærmere personlige Bekjendtskab, men hvilken Dansk kjender

Dem ikke som Beskytter af Kunsten og Trøster i Sorgen.
Disse to herlige Egenskaber har De ogsaa ved denne Leilighed paa en saa smuk Maade forstaaet at forene.
Hvad Billedets Størrelse angaaer beder jeg Dem venligst om at meddele mig det omtr. Maximum af Længden. Jeg tilskriver Dem saa

sent da jeg først har vildet male en lille Skizze til Billedet ifølge mine locale Studier, og den er først nu færdig.
I Haab om at Billedet vil gjøre Bestilleren Glæde og Maleren Ære og forv. Deres velv. Svar ang. Billedets Maal, slutter jeg, gjentagende min Tak, som Deres med Høiagtelse ærb Harald Jerichau
[vertikalt i venstre margen]
Min Moder og Søster ønske sig anbefalede til Dem og Deres Frue
Fakta

PDF
Brev
Dansk
Rom
København
Carlsberg arkiv. Familiearkivet F4