J. C. Jacobsens arkiv

1887-03-18

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker for et telegram fra Carl og udtrykker sin bekymring for om Ottilia kan klare strabadserne på rejsen til Grækenland. Han fortæller om opholdet i Rom og de videre planer.

Transskription

Rome den 18 Marts 1887.
Tak for det ligesaa Fornøielige som kortfattede Telegram: \"Tout bien\" som vi modtoge fra Eder. Det var jo i Øieblikket det mest væsentlige, men jeg kan ikke nægte at jeg med endnu mere Spænding imødeseer de næste Efterretninger om Udstrækningen hvori og betingelserne hvorunder I kunne foretage de paatænkte, talrige Excursioner i Peloponnes og det græske Fastland. Det er for mig endnu en Gaade, hvorledes en Quinde og derfor en enkelt Quinde, vil kunne udholde Besværlighederne og de talrige Ubehageligheder og følelige Savn saadanne vidtstrakte Udflugter i Egne hvor alle Bequemmeligheder savnes.Jeg tvivler ikke paa at Ottilie har Mod nok til at udsætte sig for Alt, fors. 2at kunne følge dig og stadig være ved din Side, men hvorvidt hendes Kræfter ville strække til, er jo et andet Spørgsmaal. Jeg tvivler imidlertid ikke paa, at I i Athen ville kunne faa tilstrækkelige og paalidelige Oplysninger om hvorvidt enkelte Quinder have kunnet foretage saa udstrakte Excursioner i de ucultiverede Egne i Grækenland, som de af Eder paatænkte. Jeg er ogsaa meget begjærlig efter at erfare hvorvidt det slette, kolde og regnfulde Veir, som har strakt sig over hele Europa og helt herned til Rom, ogsaa har naaet Grækenland og huserer dér ligesom her. Hos os har dette fugtige og kolde Veir (8 R i Middags Stunden) gjort et stærkt Afbræk i vore Udflugter og paadraget os en hel Deel Forkjølelse, hvorfor din Moder i flere Døgn har maattet holde sig inde, hvilket hun maa fortsætte indtil Veiret og dermed Befindendet bliver bedre.s. 3Der er derfor endnu efter 14 Dages Ophold i Rom, en Mængde Ting som maa sees og Studeres, som ingen af os har seet og langt mere, som din Moder ikke har seet.Vi haabe imidlertid at denne \"Overgang\" ikke skal vedvare ret længe og vi ønske og haabe, at den slet ikke er naaet til Grækenland; hvorom jeg ikke har kunnet finde Oplysning i Aviserne.-Jeg har altid paa mine Reiser været i en intensiv Activitet, som ikke har ladet mig savne den tilvante Activitet i Hjemmet, men jeg har jo været belavet paa, at jeg i min langt fremskredne Alder og paa en Reise med Familien ikke kunne være i saa activ Virksomhed som tidligere; dog har jeg ikke været belavet paa en saa fortyndet Activitet, som i de sidste Dage og jeg har derfor ikke kunnet lade være, at tænke paa at ombytte Ophold i det kolde og regnfulde Rom med Neapels Omegn i denne ublide Marts Maaned indtil Paasken, men deels har jeg endnu ikke seet, hvorledes Veirets. 4for Tiden er ved Neapel, deels strider det mod mine Principper at skifte Planer uden paatrængende Nødvendighed og jeg bliver derfor sandsynligviis hvor jeg er til Paasken er forbi. Gid vi nu snart maa høre fra Eder, dels at \"Tout est bien\", dels at du kan faa tilfredsstillende Udbytte, idetmindste af de vigtigste, paatænkte Udflugter.
Hils Ottilie kjærligst fra os Alle og vær selv ligesaa hjerteligt hilset fra os.Din hengivneJ. C. Jacobsen.
Bring ogsaa min forbindtlige Hilsen til hele dit Reiseselskab.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Rom
CM 14/1981
Familieliv, Rejsebrev, rejsebreve