J. C. Jacobsens arkiv

1885-07-04

Dokumentindhold

Om det gamle klokkespil og J. C. Jacobsens iver for at få lavet et nyt

Transskription

4/7 1885
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Det er besynderligt, at jeg har glemt hvad der findes i F. R. Friis Samlinger om Sangværket i Klokkettarnet paa Frborg, hvoraf det sees at det indeholdt 16 smaae Klokker og 2 Trommer af Kobber og 13 støbte Messingvalser, samt at det kunde spille 50 forskjellige Melodier (pag 251). Paa næste Side (p 252) staar at Kongen har noteret i sin Almanak 14 Juni 1619, at han har "contraheret med J. Heckelauer om et Sangverk, som kan slaae 100 forskjellige Melodier". Hvorledes dette kunde lade sig gjøre med 13 Valser, forstaaer jeg ikke; formodentlig have Valserne været saa lange, at der var Plads til flere Melodier paa hver. Det er dog ønskeligt at et eventuelt nyt Sangværk blev det gamle saa ligt som muligt, selv om Melodiernes Udførelse ikke bliver saa fuldkommen

som man ellers nu kan gjøre den.
Restaurationen af den øverste Etage ligger ogsaa mig varmt paa Hjerte, men naar den paa en værdig Maade skal svare til de andre Etager, vil den sikkert kræve mere end 30.000 Kroner. Jeg vil derfor raade til at der udarbeides Tegninger til en Udstyring, lig de andre Etager, hvorefter Arbeidet kan og - med allerhøieste Aprobation - skal udføres. Hvis jeg lever nogle Aar endnu, haaber jeg efterhaanden at kunne skaffe Midler dertil.

Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
I Morgen vil jeg om muligt gjøre en Udflugt til Frborg.


Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsen
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, klokkespil, mæcenvirksomhed