J. C. Jacobsens arkiv

1868-06-27

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om rejsen til England. J. C. Jacobsen er stadig forbavset over den billige pris på bronzekopien af Fægteren. Om Michael Lunn og hans forlovede og om brygger W. Baartz fra Rotterdam.

Transskription

Løverdag Aften 27/6.
 
Kjære Carl!
Dit Brev fra i Onsdags modtog jeg først Kl. 5 i Eftermiddag, da jeg kom hjem, og kunde saaledes ikke opfylde dit Ønske om at modtage Svar paa Tirsdag, men jeg afsender alligevel disse Linier "au pêcheur", hvor Familien da nok vil sende dem efter Dig paa Onsdag. Jeg har længtes meget efter efter at erfare hvilket Resultat Du var kommen til. Skjøndt jeg ikke kunde danne mig nogen bestemt Forestilling om hvad der var det Rigtigste, hældede jeg dog saa stærkt til den Retning, Du nu har valgt at jeg ikke kan Andet end være tilfreds dermed og haaber ogaa, at Du skal blive det.- I den Uvished hvori jeg har svævet  om din Plan, har jeg jo ikke kunnet sætte mig i Bevægelse for at faae Anbefalingsbreve til Dig, men nu skal jeg heller ingen Tid spilde. Først og fremmest maa jeg dog bede Dig at meddele mig din og Eugènes Reiseplan for at jeg kan vide hvor jeg skal sende Dig Breve og til hvilken Tid Du venter at komme til de forskjellige Steder.

Jeg formoder at I, som Du har omtalt, ville tage langs Rhinen over Belgien og Holland og at I saaledes ikke ville komme til London før efter en Uges Reise, men hvorlænge blive I dér? - Det bliver vel kun en flygtig Orienteringsreise, som Eugène kan foretage midt under Bryggeriet? til London, Burton, maaskee Edinburgh osv? - De Breve, jeg i de nærmeste Dage kan faae til Dig her i Byen, tænker jeg at sende til London poste restante - hvis jeg ikke forinden faaer ny Oplysning fra Dig. - Til Pontoppidan skal jeg skrive imorgen og bede ham at sende de Recommandationer, han har lovet, enten til mig eller hans Ven og Kollega Generalkonsul Westenholz i London, hvem Du let kan opspørge. Da jeg ikke veed hvilke Byer I ville besøge, er det maaske rigtigt foreløbigt at bede Pontoppidan at introducere Dig hos Westenholz hos hvem Du da kan faae de specielle Recommandationer til de Filialer og  For-

bindelser de have i de Byer Du opgiver ham.- Jeg haaber ogsaa at jeg i mit første Brev til London skal kunne sende et engelsk Brev til min Ven, den gl. Aird - hvis han blot lever endnu.- Hvorledes gaaer det forresten med dit Engelsk? Har Du forberedt Dig noget derpaa ? Har Du et engelsk Lexicon ? og en Parleur?- Kogsbølles Ven, Cand Haagensen har lovet at sende Dig et Brev til en Hotelvært i Burton, med hvem han ifjor gjorde Bekjendtskab, da han boede hos ham. Denne Mand har i lang Tid været Under-Brygmester i et af de store Bryggerier i Burton og var meget fortrolig med Bryggeriernes Forhold og meget forekommende og villig til at give Op-lysninger m. m., Haagensen troer at Du kan faae stor Nytte af ham.-Jeg kommer i Tanker om, at jeg i Rotterdam gjorde Bekjendtskab med en vakker Brygger W. Baartz, med hvem jeg efter min Hjemkomst vexlede flere Breve angaaende de forskjellige Bryggerier - Methoder osv, som

han studerede med Iver og Tænksomhed.Han viste mig den Opmærksomhed at sende mig som Present et engelsk Værk af Tizard om Maltning og Brygning, hvorom han ønskede at høre min Mening, men jeg har desværre hverken svaret ham eller engang takket ham derfor. Først var han paa Reise og siden var der andre Ting, der ganske optog min Tanke og saa kom Branden. Det vilde være mig særdeles kjärt, dersom Du kunde faae Leilighed til at besøge ham og takke ham for de interessante Samtaler jeg har ført med ham, takke ham for Bogen - som indeholdt meget Interessant, men ikke forekomer mig rigtig klar - og undskylde min Forsømmelighed paa bedste Maade med "Branden", osv.- Hans Bryggerie er det bedste jeg saae i Holland; jeg har ikke truffet nogen Brygger med større Interesse for sit Fag end han, hvorfor vi strax bleve Venner og han har reist ikke lidet i England for at studere Bryggeriet dér. x) x) Jeg er overbeviist om, at dit Besøg vil være ham velkomment.

II
Tak for Meddelelsen om Bronzestatuen. Det er mig endnu en Gaade, at "Fægteren" kan leveres i fuld Størrelse for 2500 francs da den hos v. Mans kostede 6000 francs og da den efter Barbediennes' Catalog - som Lind har leveret mig - koster i reduceret Størrelse af 2/5 over 50% mere end Diana de Gabies i samme Reduction. Men ligemeget, naar han kan levere den, kan jeg nok være tjent dermed.-Fra Carpentier har jeg endelig idag faaet Factura over Tagpladerne og fra Dupont & D over en Deel af Jernbjelkerne. De gode Franskmænd ere ikke saa præcise, som da de vidste at Du var i Paris og kunde vaage over Leveringen.Med Indkjøbet i Magasin du Louvre ere vi meget fornøiede, men derom vil din Moder selv skrive. Ikke mindre fornøiede ere vi begge over Linds' og Fru Linds' varme Lovtaler over dit chevalereske og hjertelige Forhold til dem.- De befinde sig begge fortræffeligt efter Reisen.

Vi have med stor Fornøielse læst din Meddelelse om Forberedelserne til og Festlighederne ved Gloxin's Bryllup, hvoraf Du har havt megen Tilfredsstillelse og Fornøielse. Jeg kan begribe at det har været dig noget vanskeligt at rive Dig løs fra saa behageligt et Samliv, men jeg vil haabe at Du vil - lidt efter lidt - finde et lignende i England.- Min Hilsen til Gloxins' kom jo først efter hans Reise, men Du vil jo nok enten skriftligt eller gjennem Familien bringe ham den. Hvad hedder han saa ? - Hermed sender jeg dig et Brev fra Cand.jur M. Lunn. Det er en prægtig Fyr! Han straaler af aandelig Sundhed. Hans Forlovede er en meget vakker og opvakt ung Pige, smukkere end hendes Photographie lod formode og saa naturlig ! Man mærker strax at der er et aandeligt Indhold i hende og at det ikke er en paaklistret Skal af Skolelærdom, der taler ud af hende. Ligeledes sender jeg et Brev fra Fru Halkjer til hendes Søn Herman, hvis Adresse Du vil faae hos Mr Taylor. (Hendes smukke Svigerdatters Fader). Lev vel! Lad os snart høre fra Dig. 
Din Jacobsen
[På langs] Hils din Ven Eugène. Fra Gjede skal jeg hilse Dig Han reiser i Ferien til Frankrig.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Carlsberg