J. C. Jacobsens arkiv

1868-04-30

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. er glad for, at Carl og ham kunne blive enige om en kaffekande som bryllupsgave. Mere om Tischbeins kølle i Augsburg. J. C. Jacobsen fortæller, at han bruger den opgravede jord fra anlæggelsen af de nye lagerkældere til et bjerg i haven på Carlsberg.

Transskription

d 30 April 1868
 
Kjære Carl!
Det fornøiede mig meget, at vore Tanker dog mødtes i eet Punct, om det ogsaa kun var en Kaffekande.- Jeg har ikke kunnet finde den Guldsmed, hos hvem jeg kjøbte Vogelius's, men jeg har saaofte Rigsdagen har tilladt det, seet mig om hos andre Guldsmede og har idag fundet flere smukke Exeplarer hos forskjellige, af en ædel Form og med smuk Ciselering.- Jeg tænker at det er bedst at sende den, jeg vælger, henimod Bryllupsdagen (d 9 Juni) til din Adresse poste restante i Strasbourg, da det vel ikke er værdt at adressere den til Dig au pêcheur.- Lad mig vide om Du vil have en Dedication graveret paa Foden og i saa Fald hvorledes den skal lyde.- Jeg har kjøbt paa Porcelains-fabriken Christus og de 4 Apostle samt Daabsenglen til Sedlmayer, men afsender den ikke før Du har meldt din Afreise.- At Du ikke omtaler den Present, naar Du tager Afsked med

Sedlmayr er en Selvfølge, men Du maae bringe ham en venlig og forbindtlig Hilsen og Taksigelse ogsaa fra mig med Udtalelse af mit Ønske om engang endnu at kunne personlig hilse paa min Lærer og Mester.
Skjøndt min Forventning er glippet om at Du skulde faaet Leilighed til jevnlig at tale med ham, maae vi dog være ham meget taknemmelig for den Leilighed, han har givet dig til at lære Alt hvad Du med dine Forkundskaber kunde lære i hans høit anseete Etablissement, hvoraf jeg ogsaa, gjennem de Meddelelser jeg har modtaget og snart venter fra Dig, har havt Gavn.-
Da han har været i England og kjender Bryggeriet dér bedre end jeg , vil jeg anbefale Dig, forinden Du reiser fra München, at raadspørge ham angaaende dine Studier og Arbeider i de engelske Bryggerier. Om Anbefalinger skal Du ikke bede ham hvis han

ikke selv giver Anledning dertil, da jeg troer at kunne skaffe dig tilstrækkelige og de mest virksomme af Folk i England selv. Simon Groth, fra hvem jeg skal hilse Dig, sagde forleden at det kun var den første Introduction, der havde havt lidt Vanskelighed; siden havde den Ene introduceret ham hos den Anden og det var gaaet af sig selv.- Det forundrede mig, at Du yttrede Tvivl om Du og Eugène vare skikkede til at reise sammen, da jeg troede at I i høi Grad sympathiserede, men det bliver jo i hvert Fald ikke for lang Tid, at han kan følge Dig.-Tak for din Meddelelse om den Tischbeinske Kølle i Augsburg, hvorom jeg har læst en Beskrivelse, dog uden Tegning, hvorefter jeg har dannet mig en Forestilling derom, som jeg nu seer var temmelig correct.-  Jeg er imidlertid nu bleven saa indtagen af den langsomme Tørring i 48 Timer, at jeg neppe vilde gaae ind paa den nødvendigviis temmelig hurtige Tørring paa

en mechanisk Kølle, selv om jeg havde en passende Plads til denne, hvilket jeg vanskeligt kunde faae nu.- I England vil Du vist ogsaa faae Smag for langsom Tørring. Vi have intet Udtryk paa dansk, der svarer til det tydske "abdarren".- Jeg troer at have sagt Dig, at Luftens Temperatur under de nederste Flager hos mig i Begyndelsen er 60-65 grader R og til Slutning stiger til 70-75 Grader.- Jeg frygter for at jeg i Sommer kommer til at bringe Maltet fra mine Maltkamre paa Køllen for at tørre det endnu engang, da Kornene ere omgivne af lutter nyt Muurværk, som endnu indeholder Fugtighed, uagtet de hele Vinteren have været i Berøring med tørt og halvvarmt Malt. Dette vil dog beroe paa Sommerens Beskaffenhed om den bliver tør eller fugtig. 

II
I mine Maltmagaziner ligger Maltet nu umiddelbart op til Muren.- Jeg maatte nemlig, da de Ydermure, der kunde blive staaende efter Branden, vare endeel svækkede, befrie dem for dem for den svære Last af Maltdyngerne og derfor opføre en Række af Tværmure i c 7 Alens Afstand, hvorpaa Maltkamrenes Gulvbjelker og Lofter (af Jern og Muur) hvile. Som Følge deraf ere Maltkamrene nu aldeles murede Cisterner i 2 Etager over hinanden, hvis længste Udstrækning er Bygningens Bredde, c 20 Alen, og med 18 " tykke Sidmure i 7 Alens Afstand.  
Alle disse Mure ere opførte i og pudsede med Cement, dere hærder hurtigt men tørrer langsomt.- Maltet indsuger derfor ikke alene Fugtighed paaa Overfladen men ogsaa paa alle Sider, hvor det berører de udstrakte Side - og Endevægge.- Bygning af de nye Lagerkjeldere, har jeg maattet drives. 6lidt langsomt af Hensyn til Jordfyldningen som maa foregaae i Forbindelse med Anvendelsen af den overflødige Jordmasse til Dannelsen af det store "Bjerg" af 15-16 Alens Høide i det nye Anlæg, som Du vel husker jeg havde paatænkt nedenfor Urtelands- Terrasserne.- Dette Bjerg har i den sidste Tid Beskjæftiget mig i alle mine Fritimer, da det kun er ved mit stadige Tilsyn at der kan tilveiebringes smukke "Bjerglinier", hvilket jeg troer er lykkedes. Nu er jeg paa det Nærmeste færdig dermed. Beplantningen med Naaletræer kan først finde Sted til Efteraaret, og dette Parti vil da om nogle Aar, som jeg haaber, blive en væsenlig Prydelse for Carlsberg.-
Hermed maa jeg slutte. Lev vel!
Hils dine Venner!
Din Jacobsen

[på langs]
Vil Du saa have nogen Inscription paa Kaffekanden ?
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
München
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi