J. C. Jacobsens arkiv

1876-03-24

Dokumentindhold

Om Rasmus Pedersens ansættelse ved Carlsberg Laboratorium.

Transskription

Kjære Ven!

Jeg er bleven noget ilde tilmode ved at læse den medfølgende Meddelelse fra R. Pedersen, da det deraf fremgaaer, at han har dannet sig meget overdrevne Forestillinger om den Stilling, som jeg har tilbudt ham paa Carlsberg og om den Opgave som Carlsbergs Laboratorium vil stille ham.-Mine Yttringer til ham gik ud paa at han, naar han kom hjem, kunde faae Beskjæftigelse paa Carlsberg i den specielle Retning som Bryggerividenskaben kræver, hvormed han kunde faae 1000 Rdlrs Indtægt indtil han fik en bedre offentlig Ansættelse, og maaskee senere kunde fortsætte Virksomheden paa Carlsberg i Forbindelse med en offentlig Lærerpost.- I den samme Samtale udtalte jeg (hvad jeg ogsaa har sagt i Udkastet

til Programmet) at jeg meget vel indseer, at hverken Chemikeren eller Physiologen kunde indskrænke sig til udelukende at beskjæftige sig med Bryggeri-Chemie og Physiologie, men at de ved Siden deraf maatte fortsætte og udvikle deres almindelige videnskabelige Studier, men jeg forstaaer ikke hvorledes han deraf har kunnet slutte at jeg paa Carlsberg vilde indrette et saa omfattende physiologisk Institut, som det han nu beskriver. Det synes dog ikke vanskeligt at indsee, at det maa være Statens eller Universitetets Opgave at oprette en saadan Læreanstalt.
Jeg synes, at jeg skylder Dr Pedersen snarest muligt at rive ham ud af hans Vildfarelse, men først maa jeg dog høre din Mening om hvad og hvorledes jeg skal skrive til ham.-
Det vil være meget beklageligt

dersom Skuffelsen i de besynderlige Forventninger, hvori han synes at have levet, skulle betage ham Lysten til, i al Fald foreløbigt og midlertidigt at tage imod det mere beskedne Hverv, som jeg kan tilbyde ham thi dersom han ikke vil gaae ind derpaa med Lyst, bør han ikke antages.-Din hengivne
J. C. Jacobsen

24/3 - 76

P. S.  Nogle smaae Uheld nødsage mig endnu til at blive i Sengen men jeg haaber at min Forløsningstime ikke er fjern

Herr Etatsraad J. Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00002, F 6
Carlsberg Laboratorium, Rasmus Pedersen