J. C. Jacobsens arkiv

1885-09-04

Dokumentindhold

Om leveringen af statuer til Neptunspringvandet.

Transskription


 
 
Concept
 
Gamle Carlsberg 4de September 1885.
DHrr Faustman & Østberg Stockholm.
Hermed har jeg den Fornøielse at tilstille Dem det af mig underskrevne Exemplar af Contracten om Levering af de 16 Bronzestatuer som jeg ifølge Bemyndigelse af Bestyrelsen for Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg har bestilt hod Dem. Uagtet der ikke i Contrakten er fastsat nogen Tidsfrist for Leveringen, antager jeg at kunne gjøre Regning paa at denne vil finde Sted til den af Dem nævnte Tid om circa 1½ Aar forsaavidt der ikke indtræder en Forsinkelse ved saadanne uforudsigelige Vanskeligheder, som de af Dem i Deres brev nævnte.Hvad Tilladelsen til at tage Afstøbningen af Statuerne paa Drottningholm angaaer, seer jeg af Deres Brev,, at jeg maa have forglemt at meddele Dem, at jeg i Stockholm erfarede at alle Statens Kunstværker staae under Bestyrelse af Herr Rigsantiqvar Hildebrand, til hvem jeg derfor henvendte mig med Forespørgsel om den paatænkte Afstøbning kunne ventes tilladt hvilket Spørsmaal Herr Rigsantiqvaren med stor Velvillie besvarede bekræftende. Da De nu ogsaa har modtaget Hs. M. Kongens naadige Tilsagn om hans Samtykke tør jeg altsaa antage at Afstøbningen ikke vil møde nogen Hindring.Til den første à Conto Betaling af 13267 Kr. har jeg idag bestilt en Vexel paa Stockholm, hvilken jeg i Morgen skal have den Ære at fremsende.s. 2Ved en Misforstaaelse af Deres forrige Brev antog jeg at Deres Tilbud angik de 16 danske Statuer fra Frederiksborg som findes paa Drottningholm og at Tritonen paa Heleneborg var uden for Tilbudet, men jeg seer nu med Fornøielse, at denne Figur, som fuldstændiggjør Neptun Fontainen er medregnet i de 16 Statuer som ifølge Contracten blive leverede.Derimod bliver en anden, oprindelig dansk, Statue paa Drottningholm til Rest, nemlig den 4de Flodnymphe ved Hercules Fontainen, afbildet i Dr Bøttigers Værk Pl X, B med en Svane og en Amorin, hvilken Statue det er vort Museum magtpaaliggende at erholde en Afstøbning af, da den har hørt til den mindre Fontaine i Slotsgaarden paa Frederiksborg hvor dens Savn er meget I Øinefaldende. Jeg beder Dem derfor ogsaa levere os denne Bronze Afstøbning og at meddele mig Deres Pris derfor.
Med Høiagtelse ærbødigst
J. C. J
Underskriften paa Contracten er
Ifølge Bemyndigelse af Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg.
 
J. C. Jacobsen
Gl. Carlsberg.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-011-00002, F5
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie, Neptunfontænen