J. C. Jacobsens arkiv

1878-04-05

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens udkast til Christian IX's rescript vedrørende Frederiksborg Slot og nogle notater om rustninger.

Transskription

Rustningerne. De fra Fleischmann bestilte foruden de ankomne. Henrik d 2den og Hohenzoller
ere Kong Ludvig d 2de af Ungarn i Staal blank
Kaiser Ferdinand 1ste - do -do-
Ubekjendt - do.
Mailænder (Maximilian) - do - do-
Franz 1st efter Sigende Galvanoplastik
do -do do
Skulle leveres i denne Maaned. October.

Den af Aimino i Turin kjøbte Maximilian Rustning af Staal bliver afsendt hertil som Iilgods saasnart Udstillingen slutter (udsat til 10 Novbr definitiv Slutning) ligeledes de kjøbte Vaaben og Skjolde, Hjelme
-de 2 Rustninger af Jern, smedede fra Venedig
fra Turiner Udstillingen komme samtidigt
- de fra Florenz kjøbte smukke Hjelme og Skjolde ligeledes fra Turiner Udstillingen komme samtidigt
_________________________________
ialt 11 Rustninger, 7 Hjelme, 8 Skjolde,
1 Brystharnisk, 18 Sværd, 2 Daggeter, 5 Stridsøxer, 6 Køller, 30 Hellebarder, 1 Wallenstein Stigbøile
_______________________________
Johan og Henrik Ranzaus Rustninger.Theophilus Hansens >Løfte

Malernes Tvivl om det var muligt at give et Billede af en Sammenstilling af nogle enkelte Mænd, uden Handling.En .... af en stor Mængde kunde faa Interesse ved Grupperingen.
[med blyant]
Kommandeur Prosilius originale Skizze til Lorenzens' Slaget paa Rheden-

Frølich
Stein

Kongens Rescript af 5te April 1878

I Anledning af det Os af Dig under 5te d.M. allerunderdanigste overrakte Andragende, ville Vi hermed allernaadigst have Dig tilkjendegivet, at Vi allernaadigst bifalde at der i Henhold til Vor allerhøieste Resolution af 25 Juni f. A paa Vort Indenrigsministerium under f. d. vedlagte Forestilling oprettes et Nationalhistorisk Museum i Kongefløien paa Frederiksborg Slot efter de af Dig nærmere fremhævede Grundtræk og at........
_________________________
Statuter af 7 October 1878.

§ 2 Museet "har til særlig Opgave i større, kunstnerisk udsmykkede Localer, at danne et Hjemsted for vækkende og mere omfattende Fremstillinger af fædrelandsk-historiske Minder fra Christendommens Indførelse i Danmark til den nyeste Tid.

§3 Museet skal derfor indeholde a) deels en Samling af ældre Mindesmærker fra Ind- og Udlandet: Malerier, Sculpturer, Portraiter, Statuer og Buster af fremragende, fortjente Personligheder og tillige Meubler, Dragter, Rustninger, Vaaben, osv. enten Originaler eller gode Kopier; b) deels en udfyldende Række af nyere kunstneriske Fremstillinger af mærkelige Begivenheder og Personligheder i Maleri og Sculptur.

§ 7. Det daglige Tilsyn med Museet og Foreviisningen af samme for Publikum....ordnes af Bestyrelsen.

Fakta

PDF
Koncept
Dansk
København
FA 2-009-00025 Kasse F4
Frederiksborg Slot, filantropi, mæcenvirksomhed